Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  22.08.2018р. зміна акціонерів, пакет акцій яких змінився відносно порогових знач


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

20.08.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.08.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 160 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

22.08.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://rfs.in.ua

в мережі Інтернет

22.08.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

17.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (ПрАТ «БГП»)

34497042

49.529858

19.800000

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства ПрАТ «БГП», iдентифiкацiйний код (надалi – IК) 34497042, зменшився, а саме: розмiр його частки у статутному капiталi Товариства (надалi – СК) до вiдчуження становив 49,529858%, пiсля вiдчуження становить 19,800000%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 50,233122%, пiсля змiни складає 20,081136%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

2

17.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ» (ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ»)

35985756

14.960068

0

 

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства ПрАТ ЮК «ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ», IК 35985756, зменшився, а саме: розмiр його частки у СК до вiдчуження становив 14,960068%, пiсля вiдчуження становить 0%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 15,172483%, пiсля змiни складає 0%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

3

17.08.2018

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «АКТИВИ» (АТ «ЗНВКIФ «АКТИВИ»)

41277136

0

9.796400

 

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства АТ «ЗНВКIФ «АКТИВИ», IК 41277136, збiльшився, а саме: розмiр його частки у СК до набуття становив 0%, пiсля набуття становить 9,796400%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 0%, пiсля змiни складає 9,935497%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

4

17.08.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮНIВЕРСАЛ СЕКЬЮРIТIЗ» (ТОВ «ЮС»)

32987859

1.500008

9.800000

 

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства ТОВ «ЮС», IК 32987859, збiльшився, а саме: розмiр його частки у СК до набуття становив 1,500008%, пiсля набуття становить 9,800000%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 1,521306%, пiсля змiни складає 9,939148%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

5

17.08.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС» (ТОВ «КУА «АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС»)

32836032

0

9.799900

 

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства ТОВ «КУА «АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС», IК 32836032, збiльшився, а саме: розмiр його частки у СК до набуття становив 0%, пiсля набуття становить 9,799900%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 0%, пiсля змiни складає 9,939047%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

6

17.08.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ» (ТОВ «МТ»)

32987822

0

9.800000

 

Зміст інформації:

ПрАТ «ФК «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 17.08.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.08.2018р. Пакет власника акцiй Товариства ТОВ «МТ», IК 32987822, збiльшився, а саме: розмiр його частки у СК до набуття становив 0%, пiсля набуття становить 9,800000%; розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни складав 0%, пiсля змiни складає 9,939148%.
Набуття прав власностi на вище перелiченi пакети акцiй вiдбувалось прямо. Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.