Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  14.08.2018р. зміна типу акціонерного товариства


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.08.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.08.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 153 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

13.08.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://rfs.in.ua

в мережі Інтернет

14.08.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

09.08.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ»

Зміст інформації:

06.08.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (далi – Товариство) прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (до змiни) на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 09.08.2018р.