Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  20.04.2018р. зміна складу посадових осіб (НР)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

17.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 75 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

19.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://rfs.in.ua

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство), щодо акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, вiд 16.04.2018р. б/н прийнято рiшення обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член НР Рудоквас Юлiя Анатолiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника юридичного вiддiлу, головного фахiвця вiддiлу з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв ПАТ «ФБ «Перспектива», члена (Голови) НР Товариства. Рудоквас Ю.А. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Крюкова Юлiя Ярославiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство), щодо акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, вiд 16.04.2018р. б/н прийнято рiшення обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член НР Крюкова Юлiя Ярославiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: секретаря, головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї «УФТ», заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi, члена дирекцiї ПАТ «ФБ «Перспектива», члена НР Товариства. Крюкова Ю.Я. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Можаровська Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство), щодо акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю та/або акцiї якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, вiд 16.04.2018р. б/н прийнято рiшення обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член НР Можаровська Юлiя Вiкторiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: фахiвця ЦСК, адмiнiстратора реєстрацiї ЦСК ПАТ «КФЦ», члена НР Товариства. Можаровська Ю.В. є представником акцiонера ТОВ «Бiт Продакшн» (код 34560779).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

16.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання НР Товариства вiд 16.04.2018р. Рудоквас Юлiю Анатолiївну обрано Головою НР на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника юридичного вiддiлу, головного фахiвця вiддiлу з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв ПАТ «ФБ «Перспектива», члена (Голови) НР Товариства. Рудоквас Ю.А. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.