Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  17.04.2018р. зміна порогових значень пакетів акцій


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

  1. Загальні відомості

Публiчне акцiонерне товариство «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технології», код за ЄДРПОУ: 34513446; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://rfs.in.ua; вид особливої інформації: відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

2. Текст повідомлення

Публiчне акцiонерне товариство «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технології» (далі –Товариство) повідомляє, що відповідно до переліку акціонерів станом на 10.04.2018р., отриманого Товариством 11.04.2018р. від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, та зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розмір частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» (місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код за ЄДРПОУ 23730178) в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 19,726166% (9725000 шт. простих іменних акцій), розмір частки ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 9,863083% (4862500 шт. простих іменних акцій). Розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 0% (0 шт. простих іменних акцій), розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 9,863083% (4862500 шт. простих іменних акцій).

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Директор

ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технології»                                                               Н.А. Гуржий

                                                                                                                                 12.04.2018