Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  17.04.2018р. зміна власників акцій 5%


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 72 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

16.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://rfs.in.ua

в мережі Інтернет

17.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

11.04.2018

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя «ФАВОРИТ»

23730178

19.450000

9.725000

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (надалi –Товариство) повiдомляє, що 11.04.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2018р. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондова компанiя «ФАВОРИТ» (мiсцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код за ЄДРПОУ 23730178) зменшився, а саме: до змiни становив 19,450000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 19,726166% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (9725000 шт.), пiсля змiни розмiр частки ТОВ «Фондова компанiя «ФАВОРИТ» становить 9,725000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 9,863083% голосуючих акцiй (4862500 шт.).

2

11.04.2018

«фiзична особа»

-

0

9.725000

 

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (надалi –Товариство) повiдомляє, що 11.04.2018р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2018р. Пакет власника акцiй Товариства «фiзичної особи» збiльшився, а саме: до змiни становив 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 0% голосуючих акцiй (0 шт.), пiсля змiни розмiр частки «фiзичної особи» становить 9,725000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, 9,863083% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (4862500 шт.).