Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.04.2017р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 70 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

12.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://rfs.in.ua

в мережі Інтернет

12.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.04.2017

припинено повноваження

Член (Голова) Наглядової ради

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 06.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Рудоквас Юлiя Анатолiївна, перебувала на данiй посадi з моменту останнього обрання 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Крюкова Юлiя Ярославiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 06.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Крюкова Юлiя Ярославiвна, перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Королькевич (Можаровська) Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Наглядової ради Товариства, припинити з 06.04.2017р. повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi: Член Наглядової ради Королькевич (змiна прiзвища на Можаровську) Юлiя Вiкторiвна, перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Рудоквас Юлiя Анатолiївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Рудоквас Ю.А. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Крюкова Юлiя Ярославiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Крюкова Юлiя Ярославiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: секретаря органiзацiйного вiддiлу, головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї «УФТ», заступника директора з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ «ФБ «Перспектива». Крюкова Ю.Я. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Можаровська Юлiя Вiкторiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi: Член Наглядової ради Можаровська Юлiя Вiкторiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: менеджера по маркетингу ВАТ «Продмаш», агента митного оформлення вантажiв та товарiв ТОВ «Транс-Логiстiк Плюс», фахiвця ЦСК, адмiнiстратора реєстрацiї ЦСК ПАТ «КФЦ». Можаровська Ю.В. є представником акцiонера ТОВ «Бiт Продакшн» (код 34560779).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Рудоквас Юлiя Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.04.2017р. Рудоквас Юлiю Анатолiївну обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива». Рудоквас Ю.А. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 06.04.2017р. повноваження Ревiзора Подгорної Вiкторiї Вiталiївни. Перебувала на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Ревiзор

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Подгорну Вiкторiю Вiталiївну. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста сектору операцiйного супроводження вiддiлу операцiйного супроводження АКБ «БАЗИС», економiста фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива», економiста ПАТ «КБ «Транспортер», економiста вiддiлу з обслуговування iнвестицiйних фондiв ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.