Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.05.2016р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Гуржий Наталiя Анатолiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.05.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 87 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

10.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

skt.proemitent.info

в мережі Інтернет

11.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.05.2016

припинено повноваження

Директор

Рибальченко Людмила Володимирiвна

АЕ 544631
08.04.1997 Заводський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (надалi-Товариство) вiд 04.05.2016 р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Рибальченко Людмилою Володимирiвною (паспорт АЕ 544631, виданий Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08.04.1997р.) про припинення, покладених на неї повноважень директора Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора Товариства, покладенi на Рибальченко Л.В., з 04.05.2016р. Перебувала на данiй посадi 6 рокiв 4 мiсяцi.
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

04.05.2016

обрано

Директор

Гуржий Наталiя Анатолiївна

АЕ 361146
12.08.1996 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї» (надалi-Товариство) вiд 04.05.2016 р. прийнято рiшення: 2. Обрати з 05.05.2016р. безстроково директором Товариства Гуржий Наталiю Анатолiївну (паспорт АЕ 361146, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.08.1996р.) на пiдставi її заяви, за сумiсництвом з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх п’яти рокiв за основним мiсцем роботи займала посаду головного бухгалтера Асоцiацiї «Українськi фондовi торговцi», за сумiсництвом обiймала посади: бухгалтера, директора, фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами.
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.