Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  11.08.2015р. делістинг цінних паперів


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Рибальченко Л.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.08.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.08.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 149 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

10.08.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

skt.proemitent.info

в мережі Інтернет

11.08.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 07.08.2015

Акція проста

50000000

50000000

100

23.11.2010

1087/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Акція проста бездокументарна іменна

Зміст інформації:

Вiдповiдно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг): 1. 50000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технолгiї». Випуск акцiй ПАТ «ФК Сучаснi кредитнi технологiї», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.11.2010р., реєстрацiйний номер 1087/1/10. Жоднi цiннi папери ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають.

2

делістинг

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 07.08.2015

Облігація підприємства дисконтна

150000000

15000

100

24.04.2013

57/2/2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна

Зміст інформації:

Вiдповiдно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг): 2. 15000 шт. облiгацiй дисконтних бездокументарних iменних серiї А, загальною номiнальною вартiстю 150000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi облiгацiй ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї». Випуск облiгацiй ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26.04.2013р., реєстрацiйний номер 57/2/2013. Жоднi цiннi папери ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають.
У полi "частка вiд розмiру статутного капiталу" зазначається спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру випуску облiгацiї (у вiдсотках).