Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.08.2014 зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Рибальченко Людмила Володимирiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

18.08.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

34513446

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739597 (056)3739597

6. Електронна поштова адреса

fk_skt@rfs.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.08.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 157 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

20.08.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

skt.proemitent.info

в мережі Інтернет

21.08.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

12.08.2014

15.08.2014

Корпоративний недержавний пенсiйний фонд Нацiонального банку України

34880663

25.2695

19.45

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ" (далi – Товариство) повiдомляє, що 15.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України (01601, м. Київ, вул. Iнститутська, буд. 9, код за ЄДРПОУ 34880663) становив 25,2695% голосуючих акцiй Товариства (12634768 шт.). З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки Корпоративного недержавного пенсiйного фонду Нацiонального банку України складає 9725000 штук простих iменних акцiй, що становить 19,45% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказано дату змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" вказано дату станом на яку складений реєстр.

2

12.08.2014

15.08.2014

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

24.8287

19.8287

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ" (далi – Товариство) повiдомляє, що 15.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497042) становив 24,8287% голосуючих акцiй Товариства (12414350 шт.). З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПАТ "БГП" складає 9914350 штук простих iменних акцiй, що становить 19,8287% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказано дату змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" вказано дату станом на яку складений реєстр.

3

12.08.2014

15.08.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

15.8309

9.0001

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ" (далi – Товариство) повiдомляє, що 15.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiверсал Секьюрiтiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 32987859) становив 15,8309% голосуючих акцiй Товариства (7915474 шт.). З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ "ЮС" складає 4500004 штуки простих iменних акцiй, що становить 9,0001% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказано дату змiни переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" вказано дату станом на яку складений реєстр.