Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  07.02.2014р. призначення головного бухгалтера


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс: (056)3739597; електронна поштова адреса: fk_skt@rfs.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі- Товариство) від 04.02.2014р. №3к/тр у зв’язку з кадровими змінами та з метою упорядкування штатного розпису введено до штатного розпису посаду головного бухгалтера.

Відповідно до наказу директора Товариства від 04.02.2014р. №4к\тр на підставі заяви  призначено безстроково на посаду головного бухгалтера Товариства Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт АЕ № 020341, виданий 16.01.1996р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади головного бухгалтера ТОВ «Темп Інвест», головного бухгалтера  ПАТ «ФК» Сучасні кредитні технології», бухгалтера-експерта ТОВ «ЮС». Чернобровська К.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.