Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.10.2013р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739597; електронна поштова адреса емітента: fk_skt@rfs.in.ua; веб-сайт емітента д/н, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 08.10.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, код за ЄДРПОУ 34880663) становив 26,8364 % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає 12 634 768  (дванадцять мільйонів шістсот тридцять чотири тисячі сімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, що складає 25,2695 % голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.

                                                                                                                                                         09.10.2013