Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  31.07.2013р. лістинг облігацій


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739597; електронна поштова адреса емітента: fk_skt@rfs.in.ua; веб-сайт емітента д/н, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації skt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

2. Текст повідомлення

Наказом директора ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" від 30.07.2013р. №02-0 прийнято рішення про включеня до Біржового реєстру ПАТ "ФБ"  Перспектива" облігацій ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"

Рішенням Директора ПАТ "ФБ" Перспектива" №13/07/31-01 від 31.07.2013р. включено до Біржового реєстру ПАТ "ФБ "Перспектива" в котирувальний список другого рівня лістингу іменні дисконтні облігації (бездокументарна форма випуску), номінальна вартість одного цінного паперу: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок),  Загальна кількість облігацій 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук

  26.04.2013р. за №57/2/2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій (серія А) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" у кількості 15 тисяч штук на загальну суму 150 мільйонів гривень

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 300%.

 Власникам облігацій надаються наступні права:

      - купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в проспекті емісії;

      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;

      - подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених в цьому проспекті;

      - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов розміщення.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Директор ПАТ «ФК«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   -                                            Рибальченко Л.В.

                                                                                                                                                         01.08.2013