Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  зміни до інформації про розміщення цінних паперів


Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації

 

      У зв’язку з виявленням помилок у особливій інформації, необхідно здійснити наступні виправлення:
      Частину речення першого абзацу повідомлення «на засіданні Наглядової ради ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 32) прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" б/н від 28.03.2013р.)" читати у наступній редакції "на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304) прийнято рішення (протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» б/н від 28.03.2013р.)"
      два перші речення другого абзацу повідомлення «На засіданні були присутні члени Наглядової ради Товариства у складі 3 осіб, що складає 100% присутності. За рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства проголосувало "за" 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів» читати у наступній редакції «Кворум чергових загальних зборів склав 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. За рішення про розміщення облігацій проголосувало 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства»

 

Нова редакція повідомлення

 

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство, Емітент) повідомляє, що 28.03.2013р. на чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (місце проведення засідання 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304) прийнято рішення (протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» б/н від 28.03.2013р.) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії «А» на суму 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком на 10 (десять) років з метою залучення інвестицій від продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А для реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель.
      Кворум чергових загальних зборів склав 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. За рішення про розміщення облігацій проголосувало 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Переважні права на придбання цінних паперів акціонерам або іншим особам не надаються. Облігації, що розміщуються, є іменними, дисконтними, звичайними (незабезпеченими). Облігації планується випустити однією серією А. Форма існування облігацій – бездокументарна. Загальна кількість облігацій становить 15 000 (п’ятнадцять тисяч) шт. Номінальна вартість облігації становить 10 000,00 грн.(десять тисяч гривень 00 коп.). Загальна номінальна вартість випуску облігацій, що пропонується до розміщення, складає 150 000 000,00 гривень 00 коп. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Відкрите розміщення облігацій буде здійснюватись за дорученням Емітента, андерайтером – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив» через організатора торгівлі – Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» - серед заздалегідь не визначеного кола осіб. Власникам облігацій надаються наступні права: купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в цьому проспекті; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених в цьому проспекті; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов розміщення.Дата початку погашення облігацій - 01 червня 2023 р. Дата закінчення погашення облігацій - 31 грудня 2023 р. Облігації Емітента розміщуються зі знижкою від номінальної вартості (дисконтом), ціна визначається Емітентом на момент розміщення і буде встановлюватись на рівні не більше 84% від номінальної вартості однієї облігації, що становить 8 400,00 грн. (вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок). Фактична ціна продажу облігацій серії А під час розміщення облігацій визначається з урахуванням попиту та пропозицій на придбання облігацій, але не може бути вищою або дорівнювати номінальній вартості облігацій відповідної серії. Ціна продажу облігацій під час розміщення вказується в договорі купівлі – продажу облігацій. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Оплата облігацій серії А здійснюється грошовими коштами у національній валюті України – гривні. Рахунок Емітента для оплати за облігації серії А: №26505300214576 в ПАТ Банк Форум, код банку 322948, код за ЄДРПОУ 21574573. При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється Інвесторами відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андерайтером – ТОВ «Фондовий Актив», який діє від імені та за дорученням Емітента, за Правилами організатора торгівлі – ПАТ «ФБ «Перспектива», але при цьому 100% оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати закінчення розміщення облігацій. Емітент переказує облігації серії А на рахунок Інвестора у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на поточний рахунок Емітента №26505300214576 в ПАТ Банк Форум , код банку 322948, код за ЄДРПОУ 21574573. Метою залучення фінансових ресурсів від продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А є реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель. Джерелом погашення облігацій та виплати доходу – кошти, отримані від господарської діяльності. Дохід за облігаціями виплачується Емітентом після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності. Дата початку розміщення облігацій - 30 травня 2013 року. Дата закінчення розміщення облігацій - 30 червня 2013 року (включно). Дострокове закінчення відкритого розміщення облігацій можливе у разі досягнення запланованого обсягу розміщення облігацій та повної їх оплати до закінчення строку розміщення облігацій, зазначеного у цьому Проспекті емісії. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення приймається Наглядовою радою Емітента. Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт про результати розміщення облігацій. Співвідношення кількості облігацій, які розміщуються, до загальної кількості цінних паперів емітента в обігу складає – 0,03%. Співвідношення вартості облігацій, які розміщуються до розміру статутного капіталу ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» - 300%. Розміщення облігацій буде проводиться за дорученням Емітента, андеррайтером через організатора торгів серед заздалегідь не визначеного кола осіб, тому визначення потенційних покупців не є можливим. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів не мають планів на придбання цінних паперів, що розміщуються. Обмін облігацій серії А на власні акції Емітента не передбачений.