Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 10% 11.10.2011


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 11.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товарства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 8,3100% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб»  складає  8 427 955 (вісім мільйонів чотириста двадять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 16,8559 % голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37213045) становив 10,8872 голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ «Фондовий актив» складає 1 171 399 (один мільйон сто сімдесят одна тисяча  триста дев’яносто дев’ять) штук простих іменних акцій, що складає 2,3428% голосуючих акцій Товариства.