Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 04.10.2011р. 10%


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 18,2262% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених  акцій, розмір частки ТОВ «Центральний Брокер» складає  1 939 195 (один мільйон дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 3,8783 % голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37213045) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Фондовий актив» складає 5 443 614 (п’ять мільйонів чотириста сорок три тисячі шістсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій, що складає 10,8872 голосуючих акцій Товариства.