Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.07.2011 зміна 10%


 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 12.07.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) складав 28,5483% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій  розмір частки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає  13 418191 (тринадцять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сто дев’яносто один) простих іменних акцій Товариства, що становить  26,8364% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 4,1940% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Центральний Брокер» складає  9 113 108 (дев’ять мільйонів сто тринадцять тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій, що складає 18,2262 % голосуючих акцій Товариства.