Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 07.04.2011р. 10%


   Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента: 
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 07.04.2011


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) повідомляє, що 07.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) складав 26% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій розмір частки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає 14 274 666 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість) простих іменних акцій Товариства, що становить 28,5483% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 24,8287% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 16 849 790 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок дев’ять тисяч сімсот дев’яносто) штук простих іменних акцій, що складає 33,6996% голосуючих акцій Товариства.