Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  22.08.2018р. (час розміщ. 14:00) Спростування річного звіту емітента за 2017 рік


30.07.2018 р. Публічним акціонерним товариством «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» було отримано Постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 24.07.2018 р., винесену уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») начальником відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Дніпропетровській області та представництва в судах Департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Східному регіоні Матієнко Тетяною Анатоліївною у відношенні ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (далі – «Постанова»).

Згідно вказаної вище Постанови ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (далі – Товариство) розмістило у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (25.04.2018р.) та на власному веб-сайті http://rfs.in.ua (26.04.2018р.), а також подало до НКЦПФР (27.04.2018р.) недостовірну інформацію та інформацію не в повному обсязі у складі регулярної річної інформації за 2017 рік.

За результатами аналізу розкриття регулярної річної інформації Товариства за 2017 рік було виявлено порушення, а саме:

  1. У розділі «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» наведені відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» (код за ЄДРПОУ 33262696): 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 172, оф. 1014 не відповідають аналогічним відомостям, зазначеним на сайті Міністерства юстиції України - https://usr.minjust.gov.ua. Відповідно до витягу з ЄДР станом на 31.12.2017р. місцезнаходження ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг»: 03164, м. Київ, Святошинський район, вул. Обухівська, буд. 135, офіс 11;
  2. У розділі «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» у відомостях щодо місцезнаходження ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (код за ЄДРПОУ 35531560) у місцезнаходженні 01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського) відсутня інформація щодо номеру будинку, а саме: будинок 10.
  3. В описі до таблиці «Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» у Голови Наглядової ради Рудоквас Юлії Анатоліївни в частині обґрунтування зміни в персональному складі посадової особи не зазначено засідання Наглядової ради Товариства від 06.04.2017р., на якому Рудоквас Ю.А. була обрана Головою Наглядової ради Товариства.

Регулярна річна інформація Товариства за 2017 рік, яка розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 25.04.2018р. спростовується.

Виправлена регулярна річна інформація за звітний 2017 рік повторно буде розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів одночасно з цим спростуванням 22.08.2018р.