Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  03.07.2018 Проекти рішень заг. зборів акціонерів, призначених на 06.08.2018


 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «06» серпня 2018 року.

 Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

 

2 питання: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну.

 

3 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» на Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» та визначити: 

1.    Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS».

2.    Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; 

російською мовою: ЧАО «ФК «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

англійською мовою: «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS» PrJSC.

 

4 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну типу та найменування Товариства, та у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства».  

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  –  Рудоквас Юлії Анатоліївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П. та Артемову А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

5 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори, договори про надання фінансових послуг. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   Н.А. Гуржий