Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  16.03.18 Проекти рішень заг-них зборів акціонерів, призначених на 16.04.18


 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «16» квітня 2018 року.

 Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

 

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ястремську Ксенію Юріївну .

 

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;

2.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

6 питання: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.    Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» на Приватне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні Кредитні Технології» та визначити: 

1.    Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS».

2.    Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»; 

російською мовою: ЧАО «ФК «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

англійською мовою: «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS» PrJSC.

 

10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну типу та найменування Товариства, та у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.  

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства  –  Рудоквас Юлії Анатоліївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П. та Артемову А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

11 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Наглядову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 16.04.2018 року.

 

12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 

2. Уповноважити директора Товариства Гуржий Н.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

13 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори, договори про надання фінансових послуг. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.    Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»   Н.А. Гуржий