Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  31.01.2018р. Календарний план розміщення інформації


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі товариство), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію та акції якого не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, у відповідності до ч. 7 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» повідомляє:

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Вид інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

Місце розміщення

Строк виконання

Орієнтовна дата оприлюднення

1

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

 

не пізніше

30.03.2018 р. включно

2

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства, що містить інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

на власному

веб-сайті

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

 

не пізніше

30.03.2018 р. включно

3

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

 

на власному

веб-сайті

 

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

 

не пізніше

30.03.2018 р. включно

4

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

 

на власному

веб-сайті

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства

не пізніше

30.03.2018 р. включно

5

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Біржовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

 

на власному

веб-сайті

 

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

не пізніше

30.03.2018 р. включно

6

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства

 

на власному

веб-сайті

протягом двох робочих днів після їх отримання товариством

 

 

---

7

 

Інформація про зміни у порядку денному загальних зборів

на власному

веб-сайті

не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів

 

---

8

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

 

на власному

веб-сайті

 

не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

 

 

---

9

Регулярна річна інформація на фондовому ринку

У загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів,

на власному веб-сайті та опублікування в офіційному друкованому виданні

 

не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним

 

не пізніше
30.04.2018
р. включно