Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  26.02.2016р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 04.04.2016р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «04» квітня 2016 року о 15:00 за адресою: 49000,                                м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 14:00 год. до 14:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29.03.2016 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.                                      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.                                               9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. 10 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

88343

181919

Основні засоби 

-

 

2

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

 

-

 

Запаси 

-

 

-

 

Сумарна дебіторська заборгованість 

35001

72363

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1023

3286

Нерозподілений прибуток 

4

29

Власний капітал 

50039

50035

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

1212

-

Поточні зобов'язання 

37092

131884

Чистий прибуток (збиток) 

4

29

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

9

6

         В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30 у робочі дні, робочий час в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Рибальченко Л.В.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №38 від 25.02.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Директор   Рибальченко Людмила Володимирівна
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   26.02.2016
      (дата)