Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 07.04.2011р. зміна посадових осіб


                                                                     Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента: 
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 07.04.2011

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі-Товариство), протокол б\н від 07.04.2011р. для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів з 08.04.2011р. обрано строком на три роки на посаду Ревізора Товариства Філіпську Олену Вікторівну. Філіпська О.В. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями Товариства не володіє.