Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 01.04.2015


Повідомлення розміщене на сайті 26.02.2015р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «01» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 26.03.2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»за2014рік (тис.грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

181919

139240

Основні засоби 

2

19

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

72363

82048

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3286

6559

Нерозподілений прибуток 

29

1

Власний капітал 

50035

50006

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

80848

Поточні зобов'язання 

131884

8386

Чистий прибуток (збиток) 

29

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

8

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30 у робочі дні, робочий час в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Рибальченко Л.В.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2015р. №39