Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Звіт емітента за 2 квартал 2013р.Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: skt.proemitent.info
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2013

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»та іншого чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34513446
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №957235
      Дата державної реєстрації 26.07.2006
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Адреса в мережі Інтернет skt.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Електронна поштова адреса емітента fk_skt@rfs.in.uа
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 6 років 11 місяців
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      Протягом звітного періоду емітентом продано частку у ТОВ "Центральний Брокер" .

 

      Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї". Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду складав 50 005,0 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду складає 50 009,0 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір на кінець звітного періоду збільшився.

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо) емiтент не належить та протягом звітного періоду не вступав.

 

      Протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Суттєвих змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      У своїй діяльності Товариство додержується вимог діючого законодавства стосовно взаємовідносин з акціонерами.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів. Ризик оцінюється як незначний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента. Ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариства, що наразі планами Товариства не передбачено, ризик оцінюється як незначний;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями. Зменшення ризику залежить від рішення загальних зборів акціонерів.
     
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:
      - нерентабельність. Товариство у звітному році одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому році, ризик оцінюється як незначний,
      - нестача ресурсів. Товариство планує розширення кількості клієнтів та збільшення кількості операцій, при цьому наявні ресурси – технічні засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцій – надають можливість для забезпечення безперебійного виробничого процесу, ризик оцінюється як незначний;
      - конкуренти. Розрахункова модель, запропонована Товариством, є унікальною на ринку України, за наявності подібних послуг, що надаються банківськими установами, спеціалізація Товариства на окремих видах розрахунків дає можливість оцінити ризик як незначний;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на провадження основного виду діяльності. Наразі Товариство здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р. Слід зазначити, що 29.03.2014 р. набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 “Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків”, вимоги якої поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем і здійснювати переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Небанківські фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на переказ коштів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, отриманої до 18.10.2012 року, повинні до 01.01.2014 р. подати Національному банку України документи для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Враховуючи значний досвід роботи Товариства за даним напрямком, ризик оцінюється як незначний;
      - нестабільність фінансово-господарського стану. Товариство у поточному фінансовому році не мало позиковий капітал, ризик оцінюється як незначний;
      - неякісне технологічне обладнання. Товариство використовує сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, та застосовує політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В Товаристві впроваджений електронний документообіг між структурними елементами РФС з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються акредитованим ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". Ризик оцінюється як незначний.
      Основними видами ризиків, на які в своїй діяльності наражається Товариство, є кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики. Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розміром власного капіталу;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової архівації інформації щодо фінансових операцій,
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - здійснення операцій переказу коштів в РФС за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment) виключно між учасниками РФС або між учасниками РФС та платіжною організацією РФС,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів;
      - проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
      - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,
      - нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
      - недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що звужує коло потенційних клієнтів Товариства,
      - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв.
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
      Інші ризики не визнавались.
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
      Основні характеристики системи упралвння ризиками ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології":
      Видами Ризиків, на які в своїй діяльності наражається РФС, є основний, системний, операційний, правовий, кредитний Ризики та Ризик ліквідності.
      Основний Ризик – ризик того, що продавець Активу поставить Актив, але не отримає оплати, або покупець Активу здійснить оплату, але не отримає Актив.
      Для виключення основного Ризику Кліринг та переказ коштів в РФС здійснюється за Принципом DvP виключно між Учасниками РФС або між Учасниками РФС та Платіжною організацією РФС на підставі розпоряджень від Біржі, Депозитарію, Розрахунково-клірингового центру, тощо.
      Системний Ризик - Ризик того, що неспроможність одного з Учасників РФС або Платіжної організації РФС виконати свої зобов'язання за Договорами призведе до нездатності інших Учасників РФС або Платіжної організації РФС виконати свої зобов'язання у повному обсязі.
      Для мінімізації системного Ризику в РФС здійснюються наступні заходи:
      • Розрахунковий інтервал , як правило, становить Т+0. Якщо в якості клірингового та розрахункового забезпечення Платіжною організацією РФС приймаються Активи інші ніж залишок коштів, заблокованих на рахунку Учасника РФС в Платіжній організації РФС, або його частка в Страховому фонді РФС, то Розрахунковий інтервал може збільшитись, але не більше ніж до Т+1;
      • створюється система забезпечення виконання зобов’язань за Договорами у відповідності з розділом 19 цих Правил, коли Неплатоспроможність будь-якого Учасника РФС не призведе до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Учасників РФС та РФС в цілому;
      • намагання використовувати в якості основної моделі інтеграції в міжбанківську платіжну систему (СЕП) моделі, коли розрахунки між Членами РФС виконуються в межах залишків на окремих кореспондентських рахунках, відкритих ними в Розрахунковому банку РФС. При цій моделі Неплатоспроможність будь-якого Члена РФС не призведе до кредитних Ризиків та Ризиків ліквідності інших Членів РФС;
      • проведення ретельного аналізу Платіжною організацією РФС економічних нормативів Членів РФС та Розрахункового банку РФС під час укладання з ними договорів та в подальшому, в процесі виконання функцій.
      Операційний Ризик - Ризик того, що операційні помилки персоналу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять чи посилять кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
      Операційні Ризики виникають у результаті збоїв, несанкціонованого втручання, підробки, відмови від авторства, відмови від одержання, порушення технології роботи, порушення доступності та конфіденційності, відмов в АС РФС та призводять до втрати або модифікації фінансової інформації. Для мінімізації операційного Ризику здійснюються наступні заходи:
      • Платіжна організація РФС під час оброблення платіжних інструментів РФС організовує роботу таким чином, щоб кожна операція в РФС не могла бути проведена та остаточно виконана лише одним відповідальним виконавцем Платіжної організації РФС. Порядок підпису та контролю підпису електронних даних відповідає прийнятому Платіжною організацією РФС порядку документообігу;
      • забезпечення механізму логічного квитування всіх пакетів, що містять Трансакції;
      • виконання автоматична звірка виписки з рахунку з усіма Трансакціями.
      • постійне приведення кожним Учасником РФС власних технологічних інструкцій для обслуговуючого персоналу у відповідність до вимог цих Правил;
      • автоматизація роботи з архівами Платіжної організації РФС. Можливість ознайомлення з будь-якою потрібною архівною інформацією протягом терміну її зберігання (у цьому разі виконуються лише операції з перегляду, пошуку та формування вихідних документів);
      • проведення архівації Трансакцій - регламентної або позапланової (у разі потреби);
      • постійне навчання кожним Учасником РФС своїх Підписувачів та контроль за виконанням Підписувачами своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної безпеки;
      • застосування кожним Учасником РФС на своїй ділянці технологічної інфраструктури РФС атестованих програмно-апаратних засобів;
      • резервування кожним Учасником РФС ліній зв’язку та програмно-апаратних засобів;
      • дотримання режимних вимог до приміщень, у яких розміщуються критичні місця програмно-технічних комплексів;
      • обмеження переліку та ретельна регламентація операцій, що виконуються за рахунками Учасників РФС, що відкриті в Платіжній організації РФС, та рахунками Платіжної організації РФС, що відкриті в Члена РФС.
     
      Мінімізація операційних Ризиків здійснюється за рахунок використання АС РФС, застосування якої передбачає перевірку:
      • відповідності АС РФС вимогам державних та міжнародних стандартів;
      • виконання вимог розробників програмно-технічних комплексів щодо технічного та технологічного забезпечення.
     
      За допомогою програмно-технічних засобів АС РФС в РФС забезпечується:
      • хронологічне та систематичне відображення всіх операцій на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку на підставі первинних документів;
      • своєчасне та повне відображення всіх операцій на рахунках Учасників РФС в Платіжній організації РФС;
      • взаємозв'язок даних синтетичного та аналітичного обліку;
      • можливість отримувати інформацію про здійснені операції переказу коштів в будь-якому розрізі;
      • можливість нарощування функціональних характеристик АС РФС, а також його адаптація в разі зміни законодавчої бази щодо захисту інформації та обліку операцій.
     
      Програмно-технічні засоби АС РФС забезпечують:
      • доступ з робочого місця Підписувача лише до тієї інформації, що потрібна Підписувачу для безпосереднього виконання його обов'язків;
      • можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку;
      • надання Підписувачам повідомлення про наявність викривленої та/або суперечливої інформації;
      • можливість автоматичного визначення джерела надходження суперечливої інформації та термінового інформування Підписувачів Платіжної організації РФС та Учасників РФС про це і блокування роботи робочих місць та Платіжних терміналів BIT ePayment Підписувачів до моменту надання їм дозволу на проведення подальшої роботи;
      • прийняття Підписувачем правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке - достовірним;
      • неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела;
      • автоматичне присвоєння АС РФС кожній Трансакції унікального ідентифікаційного номера (цей номер має вноситися в Реєстр розрахункових документів);
      • надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних збоїв. Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи Учасника РФС унаслідок виникнення форс-мажорних та інших непередбачуваних обставин;
      • відповідність вимогам інформаційної безпеки у відповідності з розділом 26 цих Правил.
      Правовий Ризик - Ризик недостатності правового регулювання або зміна положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що спричинять виникнення чи збільшать кредитний Ризик або Ризик ліквідності.
      Для мінімізації правового Ризику Платіжна організація РФС здійснює такі заходи:
      • постійно проводить моніторинг змін до законодавства України та приводить ці Правила, внутрішні нормативні документи РФС у відповідність до діючого законодавства;
      • контролює неухильне виконання Учасниками РФС та Членами РФС вимог цих Правил;
      • аналізує спірні питання, які виникають у процесі функціонування РФС, щодо неадекватності цих Правил, з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог;
      • забезпечує ефективний механізм вирішення спорів.
     
      Ризик ліквідності - Ризик того, що Платіжна організація РФС або Учасник РФС не матиме достатньо коштів для виконання своїх зобов'язань у повному обсязі у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.
     
      Кредитний Ризик - Ризик того, що Платіжна організація РФС або Учасник РФС не зможе повністю виконати свої зобов'язання в конкретний момент часу або у майбутньому.
     
      Для мінімізації кредитного Ризику та Ризику ліквідності, які виникають у діяльності РФС, здійснюються такі заходи:
      • в обов’язковому порядку забезпечується відкриття Платіжною організацією РФС рахунків в Члена РФС для здійснення операцій, пов’язаних із наданням послуг з переказу коштів відповідно до п.9.1 цих Правил;
      • Учасниками РФС, що відкрили рахунки у Платіжній організації РФС, забезпечується дотримання режиму функціонування рахунків
      • АС РФС забезпечує достовірну, своєчасну та повну інформацію щодо наявності клірингового та розрахункового забезпечення;
      • обмежує перелік власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розміром власного капіталу;
      • контролюється обов’язкове виконання кожним Учасником РФС вимог Регламенту ЦСК РФС, своїх зобов’язань згідно з укладеними договорами, дотримання технології роботи та діючих інструкцій роботи з компонентами та складовими структури РФС;
      • забезпечується дотримання Платіжною організацією РФС вимог законодавства України щодо термінів переказу коштів у відповідності з укладеними договорами;
      • забезпечується проведення операцій за рахунками Учасників РФС, відкритими в Платіжній організації РФС, виключно в межах залишків коштів на цих рахунках;
      • створюються Страхові фонди РФС.
      Кожний Учасник РФС має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх Ризиків, якщо це не впливає на технологію роботи інших Учасників РФС, а також РФС в цілому.
      Емітент не має дочірніх підприємств
     
     
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основним видом послуг, що надає Товариство як фінансова установа, та за рахунок надання яких отримана переважна більшість доходу від операційної діяльності в І кварталі 2013 р., є здійснення переказу коштів. ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС), здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та дозволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р. (з доповненням – лист НБУ № 68-116/205-1355 від 07.02.2012 р.).
      Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу РФС входять: Платіжна організація РФС, члени РФС (комерційні банки), учасники РФС (торговці цінними паперами – небанківські установи, які є учасниками біржових торгів), учасниками РФС можуть стати також банки - члени РФС. Модель розрахунків за угодами з цінними паперами, запропонована РФС, є унікальною на українському біржовому ринку. В І півріччі 2013 р. основні показники діяльності були такими:
      Кількість оброблених трансакцій, тис. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 34,0, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 8,8, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 20,6, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 33,4, за 2011р. - 42,7, за 1 квартал 2012р. 7,8, за 1 півріччя 2012р. - 14,8, за 9 місяців 2012р. станом на 01.10.2012р. - 21,8, за 2012р. - 27,7 тис., за 1 квартал 2013р. - 4 тис. за 1 півріччя 2013р. - 8.0 тис. грн
      Загальний обсяг операцій переказу коштів за угодами з цінними паперами, млрд. грн. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 29,9, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 13,6, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 28,1, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 42,7, за 2011р. - 51,7 тис. грн., за 1 квартал 2012р. - 7,3, за 1 півріччя 2012р. - 11,2, за 9 місяців 2012р. станом на 01.10.2012р. - 12,9, за 2012р. - 13,7 млрд. грн., за 1 квартал 2013р. - 0,2 млрд. грн., за 1 півріччя 2013р. - 0,9 млрд. грн.
      Кількість торговців цінними паперами - учасників РФС за 2011р. - 19, за 2012р. - 51, за 1 квартал 2013р.- 64, за 1 півріччя 2013р. - 74
      Кількість банків – Членів РФС за 2011р. - 15, за 2012р. - 15, за 1 квартал 2013р.- 16, за 1 півріччя 2013р. - 20
      Емітентом очікується продовження динамічного зростання РФС і в 2013 році: як кількісного – збільшення клієнтської бази, кількості бірж та банків, що прийматимуть участь у діючій розрахунковій моделі, а відтак – збільшення кількості оброблених трансакцій, так і, що найголовніше – якісного, мається на увазі перехід від розрахункової моделі до моделі клірингу та розрахунків. Національним банком України узгоджена нова редакція Правил РФС з описом моделі клірингу та розрахунків.
      З моменту узгодження нової редакції Правил РФС Товариством впроваджене обслуговування учасників Платіжної системи РФС на строковому ринку на фондовій біржі, при цьому Товариство виконує функції центрального контрагенту та виступає стороною за нетто-вимогами та нетто-зобов’язаннями за угодами щодо цінних паперів.
      Зменшення кількості оброблених трансакцій та загального обсягу операцій переказу коштів пояснюється впровадженням обслуговування учасників Платіжної системи РФС на строковому ринку на фондовій біржі, при цьому розрахунки здійснюються за наслідками централізованого клірингу, а не за кожною угодою окремо.
      Товариство не здійснює експортних операцій. У звітуємому періоді Товариство не надавало нових видів фінансових послуг в порівнянні з попередніми періодами. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

      Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної діяльності, тому змін в джерелах надходження сировини, а також основних постачальників не було. Змін в системі збуту продукції не було. Основними клієнтами Товариства як платіжної організації РФС є торговці цінними паперами, що уклали з Товариством договори про участь у РФС та договори рахунку, відповідно до яких клієнтам надаються послуги переказу коштів. Клієнтами, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за І півріччя 2013 р., є ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", ПрАТ "МТ", ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ". Детальна інформація про склад клієнтів Товариства, що є Учасниками РФС, оприлюднюється на Інтернет-сайті Товариства в режимі он-лайн.
     
     
     
     
     
     

 

      Протягом звітного періоду емітент не отримував інших ліцензій та/або дозволів на окремі види діяльності.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      У звітному періоді витрати на науково-дослідну діяльність не передбаченi. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. Протягом звітного періоду було придбано програмне забезпечення на загальну суму 47919 тис. грн., станом на кінець звітного періоду програмне забезпечення не введено в експлуатацію. Інших суттєвих фінансових інвестицій не було.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємтсва. Фінансування придбання, будівництва, ремонту та удосконалення основних засобів здійснюється за власні кошти підприємства. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за прямолінійним методом.
      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду: 107 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 107 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 37 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 28 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного періоду складає 70 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 79 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (основні засоби та нематеральні активи) за звітний період склали 165 тис.грн.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, вилучені з експлуатації для продажу та отримані за рахунок цільового фінансування.
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Придбання, модернізація обладнання та ін. активів не здійснювалось протягом звітного періоду.
      Незавершених капітальних інвестицій у бідівництво, створення, виготовлення необоротних активів, а також авансові платежі відсутні.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду - 7 у тому числі: штатних працівників облікового складу - 3, осіб, що працюють за сумісництвом - 4. Усі працівники емітента працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду з наростаючим підсумком складає 14087,04 грн.
      Чисельність працівників не змінювалась. Будь-які правочини чи зобов’язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Філіпська Олена Вікторівна - Ревізор, займає дану посаду з 08.04.2011р. (2р.) 1980 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" (код за ЄДРПОУ 33718227), начальник фінансового відділу
Підвалюк Ольга Вікторівна - Член Наглядової Ради, займає дану посаду з 28.03.2013р. 1986 вища 0 0 0 0 0 0 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральний Брокер" (код за за ЄДРПОУ 34560611), начальник відділу з торгівлі цінними паперами
Гуржий Наталія Анатоліївна - Член Наглядової ради, переобрано на посаду 28.03.2013р. 1974 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці" (код за ЄДРПОУ 33338204), головний бухгалтер
Рудоквас Юлія Анатоліївна - Голова Наглядової Ради, переобрано на посаду 28.03.2013р.. 1979 вища 0 0 0 0 0 0 Начальник юридичного відділу Публічне акціонерне товариство " Фондова Біржа "Перспектива " ( код за ЄДРПОУ 33718227)
Рибальченко Людмила Володимирівна - Директор, 3 роки 1962 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Головний бухгалтер, займає дану посаду з 06.07.2010р. (3 роки) 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає

 

      ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" не має дочірніх або залежних підприємств.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Відомості щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
     
     
     
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 6
      В обігу на кінець звітного періоду перебуває 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій.

 

      Місцезнаходження Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ: 01008, Київська область, Печерський , м. Київ, вул. Інститутська, буд.9
      Місцезнаходження Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест": 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України 34880663 13418191 0 13418191 26.8364 26.8364
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 33701809 0 33701809 67.4036 67.4036

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини протягом звітного періоду між емітентом, з одного боку, членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались. Операцій з афілійованими особами не було. Обрано новий склад Наглядової ради, з ними укладено цивільно-правові угоди, предмет договру - виконання обов’язків членів НР.
      Власниками істотної участі є Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ: 01008, Київська область, Печерський , м. Київ, вул. Інститутська, буд.9
      та Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест": 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Проавчинів з власниками істотної участі протягом звітного кварталу не було.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      29.01.2013р. Ухвалою Дніпропетровського окружного адіміністративного суду ( 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд. 4) відкрито провадження в адміністративній справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" до Державної податкової служби у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська про визнання недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення №0095551501 від 07.09.2012р. з податку на прибуток фінансових установ у сумі 96577,00 грн. та фінансової санкції у сумі 24144,00 грн. Станом на кінець звітного кварталу розгляд спарви закінчився. Позовні вімоги ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" задоволено. Інші судові справи у яких ПАТ "ФК" Сучасні кредитні технології" стороною відсутні.
      Факти виплати штрафів протягом звітного періоду відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      Номінальна вартість акції 1 (одна) гривня;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопада 2010 року, №1087/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Рішення про зміну прав власників акцій емітентом протягом звітного періоду не приймалось
      Емісії привілейованих акцій Емітент не здійснював.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      26.04.2013р. за №57/2/2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій (серія А) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" у кількості 15 тисяч штук на загальну суму 150 мільйонів гривень, номінальною вартісю 10 тис. грн., форма існування бездокументарна.
      Рейтинговим агенством ТОВ "Українське Кредитно-Рейтингове Агенство" прийнято рішення про присвоєння кредитногорейтингу Борговим зобов’язанням ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", рівень кредитного рейтингу uaB, прогноз - стабільний.
      Власникам облігацій надаються наступні права:
      - купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в цьому проспекті;
      - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
      - подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов, встановлених в цьому проспекті;
      - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов розміщення.
      Погашення облігацій серії А здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
      вул. Леніна, буд..30.
      серія дата початку погашення дата закінчення погашення
     
      A 01 червня 2023 року 31 грудня 2023 року
      Якщо дата погашення облігацій серії А припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      У дату початку погашення облігацій Емітент отримує в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на закритий операційний день, що передує даті початку погашення облігацій . На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами випуску.
      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій зобов’язані перерахувати належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» шляхом надання відповідних розпоряджень в строк до дати закінчення погашення облігацій.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів власника, за якими повинна бути проведена виплата, або якщо реєстр містить помилкові реквізити власника облігацій, належна сума коштів депонується на поточному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення такого власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.
      Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, неробочим) днем.
      Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю облігацій в національній валюті України (гривні).
      Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента або за вимогою власників облігацій за погодженням з Емітентом.
      В цьому випадку Емітент шляхом надіслання персональних повідомлень та здійснення оголошення в тому ж органі преси де був опублікований проспект емісії облігацій повідомить власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред’явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому разі, Емітент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій та громадськість вищезазначеними способами за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення. Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які на момент дострокового погашення знаходяться у його власності. Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймає Наглядова Рада Емітента.
      Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «A» до дати початку погашення облігацій серії «А». Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» приймається Наглядовою радою Емітента в порядку, встановленому чинним законодавством України.
      Якщо власник облігацій на дату закінчення погашення не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на рахунок Емітента в Депозитарії, або якщо наданий Депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на поточному рахунку Емітента №26505300214576 в ПАТ Банк Форум , код банку 322948, код за ЄДРПОУ 21574573, до особистого письмового звернення власників. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.
      Обмін облігацій серії А на власні акції Емітента не передбачений.

 

      Облігації із забезпеченням емітент не випускав.

 

      30.06.2013 р. закінчилось розміщення дисконтних іменних звичайних (незабезпечених) облігацій (серія А) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" у кількості 15 тисяч штук на загальну суму 150 мільйонів гривень, номінальною вартісю 10 тис. грн., форма існування бездокументарна.
      Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, крім вже зазначених, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) немає.

 

      28.03.2013р. черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" прийнято рішення про здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії «А» на суму 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком на 10 (десять) років з метою залучення інвестицій від продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А для реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель.
     
      Вид та форма випуску цінних паперів: облігації іменні дисконтні звичайні (незабезпечені)
      • найменування Емітента – Публічне акціонерне товариство «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології»
      • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 34513446
      • номінальна вартість одного цінного паперу: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок)
      • форма існування – бездокументарна.
      Загальна номінальна вартість облігацій, що підлягають розміщенню 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), в т.ч.:
      • облігації серії «А» – 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)
      Загальна кількість цінних паперів (Облігацій) (кількість Облігацій, що підлягають розміщенню): 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук, у тому числі:
      облігації серії «А» –15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук.
     
      Рішення про випуск інших емісійних цінних паперів не приймалось.
     

 

      Фактів делістингу протягом звітного періоду не було.
      Цінні папери знаходяться у лістингу організатора торгівлі з:
      Дата дії: 13.04.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”. Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 1,00 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 20 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 20 000 000 штук.
      Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 25 листопада 2009р.; номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №19/04/1/09; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: наказ директора №04-о від 09 квітня 2010р. про включення в лістинг ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 13.04.2010 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в котирувальний список другого рівня лістингу акцій емітента. Рішення про включення в лістинг цінних паперів емітента прийняте Біржовою радою ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” 13.04.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”, визначені у Статуті ПАТ „ФК „СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за одну акцію протягом звітного періоду 3,5089 грн.
      Найнижча ціна за одну акцію протягом звітного періоду 2,8640 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 143200000грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      В 2012 році Товариством узгоджена в Національному банку України нова редакція Правил РФС (лист НБУ № 68-116/205-1355 від 07.02.2012 р.).
      Нова редакція Правил РФС передбачає запровадження наступних новацій:
      1) можливість обслуговувати не тільки фондові, але й товарні, спеціалізовані біржі комерційні закупівлі, позабіржовий ринок;
      2) перелік операцій передбачає не тільки розрахунки, але й кліринг за операціями з різними видами активів,
      3) впровадження технології центрального контрагента.
      Нові можливості, запроваджені в 2012 році, почали давати ефект з розширення кількості важливих складових платіжної системи. Так, в 2012 році до РФС долучилось 4 торговців цінними паперами як учасників платіжної системи, при цьому кількість банків-членів РФС не змінилась, а в І півріччі 2013 р. кількість членів РФС зросла на 5 банків, кількість учасників РФС – на 23 торговці цінними паперами.
      Товариством розпочата реалізація нового проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" як Платіжної організації РФС є очікуваними та стабільними. Впровадження інноваційної моделі розрахунків, що надає учасникам РФС –торговцям цінними паперами значні переваги при проведенні операцій на фондовому ринку, дає підстави для очікування продовження динамічного зростання РФС в 2013 році. Більш детально про витрати можна подивитись у фінансовій звітності, яка є у складі цього звіту.
      Витрати, які були понесені Товариством у І півріччі 2013 р., є адміністративними та не містять капітальних витрат
     
     
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Рибальченко Людмила Володимирівна
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Чернобровська Кароліна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34513446
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва ААБ №957235
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 26.07.2006
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "БАНК ФОРУМ" 322948 26505300214576 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Інші види кредитування 64.92
Фінансовий лізинг 64.91
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.99

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів*    
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 3739594 Юридична особа, що здійснює професіну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 №483591
Товариство з обмеженою выдповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд.7, офіс 7, тел/факс(056)7448914 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.09.2007 №4028
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел.: 056 373 97 92 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 №75818
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд 3, тел.: 044 279 10 78 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 №581322

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1087/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000070080 прості бездокументарна іменні 1 50000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.04.2013 №57/2/2013 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10000 15000 бездокументарна іменні 150000000 31.12.2023

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 37 28 0 0 37 28
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 29 22 0 0 29 22
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 8 6 0 0 8 6
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 37 28 0 0 37 28

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50009 50005
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року
Висновок** Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
     

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.06.2013
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 792 636
     первісна вартість 011 1546 1546
     накопичена амортизація 012 754 910
Незавершені капітальні інвестиції 020 - 47919
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 37 28
     первісна вартість 031 107 107
     знос 032 70 79
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 17955 -
     інші фінансові інвестиції 045 2043 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 20827 48583
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 - -
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 300 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 - -
     первісна вартість 161 - -
     резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 - 1
     за виданими авансами 180 - -
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 810 127267
Поточні фінансові інвестиції 220 29184 -
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 2460 4765
     - у т.ч. в касі 231 - -
     в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260    
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 53581 180616
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 3 5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 4
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 50005 50009
Частка меншості 385    
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - 12885
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3 12
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 - -
     з бюджетом 550 1 -
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 - -
     з оплати праці 580 1 1
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 3571 4709
Усього за розділом IV 620 - -
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 53581 180616

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2013 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 - -
Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 21 21
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 - -
Валовий:      
     прибуток 050 21 21
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 267 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 -219 -206
Витрати на збут 080 - -
Інші операційні витрати 090 - -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 69 -
     збиток 105 - -185
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 1 130 174938 1827
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 -175003 -1640
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 4 2
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 - -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:      
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:      
     прибуток 220 4 2
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 14 14
Відрахування на соціальні заходи 250 5 5
Амортизація 260 165 167
Інші операційні витрати 270 35 20
Разом 280 219 206
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 50000000 50000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 50000000 50000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00008 0.00004
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00008 0.00004
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Примітки до звітів

 

      Баланс та звіт про фінансові результати емітента надано відповідно до вимог програмного забезпечення. В розділі XI "Фінансова звітність емітента" надано баланс та звіт про фінансові результати емітента станом на 30.06.2013р. за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансві України від 07.02.13 р. № 73.