Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Звіт за 1 квартал 2012р. (981 положення)


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2012

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»та іншого чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34513446
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №957235
      Дата державної реєстрації 26.07.2006
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Адреса в мережі Інтернет skt.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Електронна поштова адреса емітента fk_skt@rfs.in.uа
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 років
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи.

 

      Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї". Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду складав 50 003,0 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду складає 50 004,0 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір на кінець звітного періоду збільшився.

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо) емiтент не належить та протягом звітного періоду не вступав.

 

      28.03.2012р. відбулись чергові загальні збори акціонерів.
      На початок проведення загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 3 (три) представника акціонерів, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 33 734 220 штуки, що складає 67,4684 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60% голосів.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
     
      1 питання
      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
      Слухали: Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Літвін Світлану Петрівну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Літвін Світлана Петрівна.
     
      2 питання
      Обрання лічильної комісії Товариства.
      Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі :
      Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.
     
      3 питання
      Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
      Виступила: Директор Товариства Рибальченко Людмила Володимирівна.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступила: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити:
      1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;
      2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;
      2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
     
      4 питання
      Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011рік
      Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка доповіла звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2011 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
     
      5 питання:
      Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариств, яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
     
      6 питання.
      Слухали: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
     
      7 питання.
      Слухали: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
     
      8 питання:
      Слухали: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Направити сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2011 року, до Резервного капіталу Товариства.
      2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
     
     
     
      9 питання:
      Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 67,4684 % від загальної кількості голосів акціонерів,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
      10 питання:
      Слухали: Про внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та прийняти його у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      “за” – 33 734 220 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлії Анатоліївні.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Шевцовій Ірині Володимирівні та Лобовій Оксані Петрівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Суттєвих змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      У своїй діяльності Товариство додержується вимог діючого законодавства стосовно взаємовідносин з акціонерами.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів. Ризик оцінюється як незначний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента. Ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариства, що наразі планами Товариства не передбачено, ризик оцінюється як незначни; - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями. Зменшення ризику залежить від рішення загальних зборів акціонерів.
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:
      - нерентабельність. Товариство у звітному році одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому році, ризик оцінюється як незначний,
      - нестача ресурсів. Товариство планує розширення кількості клієнтів та збільшення кількості операцій, при цьому наявні ресурси – технічні засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцій – надають можливість для забезпечення безперебійного виробничого процесу, ризик оцінюється як незначний;
      - конкуренти. Розрахункова модель, запропонована Товариством, є унікальною на ринку України, за наявності подібних послуг, що надаються банківськими установами, спеціалізація Товариства на окремих видах розрахунків дає можливість оцінити ризик як незначний;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на провадження основного виду діяльності. В 2011 році Товариство одержало повторно ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р. Ризик оцінюється як незначний;
      - нестабільність фінансово-господарського стану. Товариство в І кварталі 2012 року не мало та не планує мати позиковий капітал, ризик оцінюється як незначний;
      - неякісне технологічне обладнання. Товариство використовує сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, та застосовує політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В Товаристві впроваджений електронний документообіг між структурними елементами РФС з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються акредитованим ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". Ризик оцінюється як незначний.
      Основними видами ризиків, на які в своїй діяльності наражається Товариство, є кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики. Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розміром власного капіталу;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової архівації інформації щодо фінансових операцій,
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - здійснення операцій переказу коштів в РФС за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment) виключно між учасниками РФС або між учасниками РФС та платіжною організацією РФС,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів;
      - проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
      - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,
      - нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
      - недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що звужує коло потенційних клієнтів Товариства,
      - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв.
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
      Інші ризики не визнавались.
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
     
      Емітент не має дочірніх підприємств
     
     
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основним видом послуг, що надає Товариство як фінансова установа, та за рахунок продажу яких отримана переважна більшість доходу у І кварталі 2012 р., є здійснення переказу коштів. ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС), здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та дозволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р.(з доповненням – лист НБУ № 68-116/205-1355 від 07.02.2012 р.). Новы види продукції протягом звітного періоду емітентом не пропонувались.
      Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу РФС входять: Платіжна організація РФС, члени РФС (комерційні банки), учасники РФС (торговці цінними паперами – небанківські установи, які є учасниками біржових торгів), учасниками РФС можуть стати також банки - члени РФС. Модель розрахунків за угодами з цінними паперами, запропонована РФС, є унікальною на українському біржовому ринку.
     
     
      Кількість банків - членів РФС за 2010 рік - станом на 01.01.11р. - 11, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 12, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 15, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.11р. -15, за 2011р. - 15, за 1 квартал 2012р. - 15
      Кількість торговців цінними паперами - Учасників РФС - станом на 01.01.11р. - 40, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 42, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 46, за 9 місяців 2011р. сстаном на 01.10.11. - 46, за 2011р. - 49, за 1 квартал 2012р. - 50
      Кількість оброблених трансакцій, тис. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 34,0, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 8,8, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 20,6, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 33,4, за 2011р. - 42,7, за 1 квартал 2012р. 7,8
      Загальний обсяг операцій переказу коштів за угодами з цінними паперами, млрд. грн. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 29,9, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 13,6, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 28,1, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 42,7, за 2011р. - 51,7 тис. грн., за 1 квартал 2012р. - 7,3
     
      Емітентом очікується продовження динамічного зростання РФС і в 2012 році: як кількісного – збільшення клієнтської бази, кількості бірж та банків, що прийматимуть участь у діючій розрахунковій моделі, а відтак – збільшення кількості оброблених трансакцій, так і, що найголовніше – якісного, мається на увазі перехід від розрахункової моделі до моделі клірингу та розрахунків. Національним банком України узгоджена нова редакція Правил РФС з описом моделі клірингу та розрахунків.
      Товариство не здійснює експортних операцій. За 1 квартал 202р. Товариство не надавало нових видів фінансових послуг в порівнянні з попередніми періодами. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

      Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної діяльності, тому змін в джерелах надходження сировини, а також основних постачальників не було. Змін в системі збуту продукції не було. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
      Основними клієнтами Товариства як платіжної організації РФС є торговці цінними паперами, що уклали з Товариством договори про участь у РФС та договори рахунку, відповідно до яких клієнтам надаються послуги переказу коштів. Клієнтами, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за І квартал 2012 р., є ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", ПрАТ "МТ", ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ". Впровадження прогресивної моделі розрахунків за наслідками біржових торгів на фондових ринках є фактором постійного збільшення кількості основних клієнтів. Детальна інформація про склад клієнтів Товариства, що є Учасниками РФС, оприлюднюється на Інтернет-сайті Товариства в режимі он-лайн.Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

 

      Протягом звітного періоду емітент не отримував інших ліцензій та/або дозволів на окремі види діяльності.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      У звітному періоді витрати на науково-дослідну діяльність не передбаченi. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. Емітент не здійснював протягом звітного періоду будь-яких суттєвих капітальних інвестицій протягом звітного періоду. Відповідно до Балансу Товариства станом на 30.03.2012р. рядок 045 інші фінансові інвестиції складають 19998 тис. грн.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємтсва. Фінансування придбання, будівництва, ремонту та удосконалення основних засобів здійснюється за власні кошти підприємства. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за прямолінійним методом.
      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду: 107 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 107 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду: 59 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 53 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного періоду складає 48 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 54 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (основні засоби та нематеральні активи) за звітний період склали 83 тис.грн.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, вилучені з експлуатації для продажу та отримані за рахунок цільового фінансування.
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Придбання, модернізація обладнання та ін. активів не здійснювалось протягом звітного періоду.
      Незавершених капітальних інвестицій у бідівництво, створення, виготовлення необоротних активів, а також авансові платежі відсутні.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду - 6 у тому числі: штатних працівників обілкового складу - 3, осіб, що працюють за сумісництвом - 3. Усі працівники емітента працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду складає 7 333,21 грн.
      Чисельність працівників не змінювалась. Будь-які правочини чи зобов’язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Головний бухгалтер, займає дану посаду з 06.07.2010р. 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Гуржий Наталія Анатоліївна - Член Наглядової ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1974 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці" (код за ЄДРПОУ 33338204), головний бухгалтер
Рудоквас Юлія Анатоліївна - Голова Наглядової Ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1979 вища 0 0 0 0 0 0 Начальник юридичного відділу Публічне акціонерне товариство " Фондова Біржа "Перспектива " ( код за ЄДРПОУ 33718227)
Філіпська Олена Вікторівна - Ревізор, займає дану посаду з 08.04.2011р. 1980 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" (код за ЄДРПОУ 33718227), начальник фінансового відділу
Єремєєва Марія Володимирівна - Член Наглядової ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1976 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці",(код за ЄДРПОУ 33338204) президент/начальник відділу взаємодії з членами СРО
Рибальченко Людмила Володимирівна - Директор, 2 роки 1962 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" не має дочірніх або залежних підприємств.

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Відомості щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
     
     
     
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 7
      В обігу на кінець звітного періоду перебуває 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України 34880663 13418191 0 13418191 26.8364 26.8364
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 32769924 0 32769924 65.5398 65.5398

 

      Місцезнаходження Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ: 01008, Київська область, Печерський , м. Київ, вул. Інститутська, буд.9
      Місцезнаходження ПрАТ "Дом-Інвест": 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини протягом звітного періоду між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались. Операцій з афілійованими особами не було.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судові справи, у яких учасником виступає емітент, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент відсутні. Факти виплати штрафів протягом звітного періоду відсутні.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      Номінальна вартість акції 1 (одна) гривня;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопала 2010 року, №1087/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Рішення про зміну прав власників акцій емітентом протягом звітного періоду не приймалось
      Емісії привілейованих акцій Емітент не здійснював.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Фактів делістингу протягом звітного періоду не було.
      Цінні папери знаходяться у лістингу організатора торгівлі з:
      Дата дії: 13.04.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”. Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 1,00 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 20 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 20 000 000 штук.
      Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 25 листопада 2009р.; номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №19/04/1/09; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: наказ директора №04-о від 09 квітня 2010р. про включення в лістинг ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 13.04.2010 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в котирувальний список другого рівня лістингу акцій емітента. Рішення про включення в лістинг цінних паперів емітента прийняте Біржовою радою ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” 13.04.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”, визначені у Статуті ПАТ „ФК „СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за одну акцію протягом звітного періоду 2,5704 грн.
      Найнижча ціна за одну акцію протягом звітного періоду 2,3017грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 120615000грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС). Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності не було.
      В І кварталі 2012 р. Товариством узгоджена в Національному банку України нова редакція Правил РФС (лист НБУ № 68-116/205-1355 від 07.02.2012 р.).
      Нова редакція Правил РФС передбачає запровадження наступних новацій:
      1) можливість обслуговувати не тільки фондові, але й товарні, спеціалізовані біржі комерційні закупівлі, позабіржовий ринок;
      2) перелік операцій передбачає не тільки розрахунки, але й кліринг за операціями з різними видами активів,
      3) впровадження технології центрального контрагента,
      що надає підстави для очікування продовження зростання показників діяльності Товариства 2012-2013 роках: збільшення кількості членів та учасників РФС, збільшення кількості операцій, що проводяться Товариством, та відповідно – покращення фінансових показників діяльності.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" як Платіжної організації РФС є очікуваними та стабільними. Впровадження інноваційної моделі розрахунків, що надає учасникам РФС –торговцям цінними паперами значні переваги при проведенні операцій на фондовому ринку, дає підстави для очікування продовження динамічного зростання РФС в 2012 році.
      Витрати, які були понесені Товариством в 1 кварталі 2012 року є адміністративними та не містять капітальних витрат. Більш детально про витрати можна подивитись у фінансовій звітності, яка є у складі цього звіту.
     
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Рибальченко Людмила Володимирівна
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Чернобровська Кароліна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34513446
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва ААБ №957235
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 26.07.2006
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26509030000011 Гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Надання кредитів 65.22.0
Інше фінансове посередництво 65.23.0
Фінансовий лізинг 65.21.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення 28.03.2012  
Кворум зборів** 67.4684  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел.: 056 373 97 92 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 3739594 Юридична особа, що здійснює професіну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 №483591
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд 3, тел.: 044 279 10 78 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 №581322
Товариство з обмеженою выдповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд.7, офіс 7, тел/факс(056)7448914 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.09.2007 №4028

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1087/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000070080 прості бездокументарна іменні 1 50000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 59.00 53.00 0 0 59.00 53.00
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 47.00 42.00 0 0 47.00 42.00
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 12.00 11.00 0 0 12.00 11.00
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 59.00 53.00 0 0 59.00 53.00

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50004.0 50003.0
Статутний капітал 50000.0 50000.0
Скоригований статутний капітал 50000.0 50000.0
Опис* Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року
Висновок** Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
06.02.2012 07.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2012
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 1103 1025
     первісна вартість 011 1546 1546
     накопичена амортизація 012 -443 -521
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 59 53
     первісна вартість 031 107 107
     знос 032 -48 -54
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
     інші фінансові інвестиції 045 19998 19998
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 21160 21076
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 1445 1445
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 0 0
     первісна вартість 161 0 0
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 0 0
     за виданими авансами 180 0 0
     з нарахованих доходів 190 0 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35787 34559
Поточні фінансові інвестиції 220 1154 5105
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 122 135
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 38508 41244
III. Витрати майбутніх періодів 270 4 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 59672 62320
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 1
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50003 50004
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування1 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 1
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 0 0
     з бюджетом 550 0 0
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 0 0
     з оплати праці 580 1 1
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 9668 12314
Усього за розділом IV 620 9669 12316
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 59672 62320

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)  

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11 13
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11 13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 11 13
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -104 -110
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 -4
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 0 0
     збиток 105 -93 -101
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 8
Інші доходи 1 130 1734 5070
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 -1640 -4965
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 1 12
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 1 12
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 1 12
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 0 0
Витрати на оплату праці 240 7 8
Відрахування на соціальні заходи 250 3 3
Амортизація 260 83 84
Інші операційні витрати 270 11 15
Разом 280 104 110
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

 

Примітки до звітів

 

      Облігації протягом звітного періоду емітент не випускав.
      Інші цінні папери емітент протягом звітного періоду не випускав.
      Протягом звітного періоду власні акції не викупались
      Виданих сертифікатів цінних паперів не має
      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
      Одиниця виміру розрахунку вартості чистих активів - тис. грн.