Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»та іншого чинного законодавства України.

 

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ"
      Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам.
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34513446
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №957235
      Дата державної реєстрації 26.07.2006
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Основні види діяльності за КВЕД
      -надання кредитів
      -інше фінансове посередництво
      -фінансовий лізинг
      Основним стратегічним напрямком розвитку Товариства в 2011 році було продовження надання послуг переказу коштів. Показники діяльності Товариства у цьому напрямку зросли як в абсолютному, так і у відносному значенні:
      Кількість банків – Членів РФС За 2010 рік - станом на 01.01.2011 - 11, За 2011 рік - станом на 01.01.2012 - 15, динаміка зростання в 2011 році + 36,4%
      Кількість торговців цінними паперами – Учасників РФС За 2010 рік - станом на 01.01.2011 - 40, За 2011 рік - станом на 01.01.2012 - 49, динаміка зростання в 2011 році + 22,5 %
      Кількість оброблених трансакцій, тис. За 2010 рік - станом на 01.01.2011 - 34,0, За 2011 рік - станом на 01.01.2012 - 42,7, динаміка зростання в 2011 році + 25,6 %
      Загальний обсяг операцій переказу коштів за угодами з цінними паперами, млрд.грн. За 2010 рік - станом на 01.01.2011 - 29,9, За 2011 рік - станом на 01.01.2012 - 51,7, динаміка зростання в 2011 році + 72,9 %
     
      Фінансовий стан Товариства за результатами 2011 року характеризується зростанням вартості чистих активів, беззбитковою діяльністю Товариства на протязі року, додержанням всіх необхідних вимог, встановлених Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003 N 152.

 

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 58 45 6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 0
Валовий прибуток (збиток) 58 45 6
Інші операційні доходи 0 0 0
Адміністративні витрати 432 285 194
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 4 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток (збиток) -378 -240 -188
     інші доходи 86126 101813 41463
     інші витрати 85756 101695 41372
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток (збиток) 3 -73 69
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 1 2
Чистий прибуток (збиток) 2 -73 67
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00004 -0.00365 0.00670
Всього активів, у т.ч. 59672 73408 25459
Оборотні активи 38508 39900 19849
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 122 3180 6
Необоротні активи 21160 33507 5610
Всього пасивів, у т.ч. 59672 73408 25459
Зобов`язання      
     поточні зобов`язання 9669 23407 5384
     довгострокові зобов`язання 0 0 0
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал 50003 50001 20075
     статутний капітал 50000 50000 20000
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 0 0 0
     резервний капітал 1 0 0
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 1 75
Розрахункова вартість чистих активів 50003 50001 20075

 

      Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2011р. склав 58 тис. грн., за 2010р. - 45 тис. грн., за 2009р. - 6 тис. грн, адміністративні витрати за 2011р. склали 432 тис. грн., за 2010р. - 285 тис. грн., за 2009р. - 194 тис. грн., всього активів за 2011р. - 59672 тис. грн., за 2010р. - 73408 тис. грн., за 2009р. - 25459 тис. грн. поточні зобов’язання за 2011р. склали 9669 тис. грн., за 2010р. 23407 тис. грн., за 2009р. - 5384 тис. грн.

 

 

Розділ IІ. Фактори ризику

 

      У своїй діяльності Товариство додержується вимог діючого законодавства стосовно взаємовідносин з акціонерами.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів. Ризик оцінюється як незначний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів. З політикою і практикою емітента у сфері корпоративного управління можна ознайомитись у розділі 12 цього звіту;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента. Ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариства, що наразі планами Товариства не передбачено, ризик оцінюється як незначний;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями. Зменшення ризику залежить від рішення загальних зборів акціонерів. Прибуток за 2010 рік направлено до резервного капіталу. Рішення про виплату дивідендів приймається акціонерами.
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, мінімальний оскільки діяльність Товариства у 2011р. є прибутковою.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів, незначний, податок на прибуток від звичайної діяльності відповідно до Звіту про фінансові результати за 2011р. склав 1 тис. грн.
      Товариство не визнавало інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента
     
     

 

 

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:
      - нерентабельність. Товариство у звітному році одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому році, ризик оцінюється як незначний,
      - нестача ресурсів. Товариство планує розширення кількості клієнтів та збільшення кількості операцій, при цьому наявні ресурси – технічні засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцій – надають можливість для забезпечення безперебійного виробничого процесу, ризик оцінюється як незначний;
      - конкуренти. Розрахункова модель, запропонована Товариством, є унікальною на ринку України, за наявності подібних послуг, що надаються банківськими установами, спеціалізація Товариства на окремих видах розрахунків дає можливість оцінити ризик як незначний;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на провадження основного виду діяльності. В 2011 році Товариство одержало повторно ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р. Ризик оцінюється як незначний;
      - нестабільність фінансово-господарського стану. Товариство в 2011 році не мало та не планує мати позиковий капітал, ризик оцінюється як незначний;
      - неякісне технологічне обладнання. Товариство використовує сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, та застосовує політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В Товаристві впроваджений електронний документообіг між структурними елементами РФС з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються акредитованим ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". Ризик оцінюється як незначний.
      - екологічні ризики у діяльності Товариства відсутні.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент - емітнет не виступає учасником у судових справах
      ІншІ ризики стосовно фінансово-господарського стану Товариства не визнавались

 

 

      Основними видами ризиків, на які в своїй діяльності наражається Товариство, є кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики.
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
      - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,
      - нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
      - недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що звужує коло потенційних клієнтів Товариства,
      - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв.
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
     
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розміром власного капіталу;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової архівації інформації щодо фінансових операцій,
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - здійснення операцій переказу коштів в РФС за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment) виключно між учасниками РФС або між учасниками РФС та платіжною організацією РФС,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів;
      - проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.

 

 

      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34513446
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ №957235
      Дата державної реєстрації 26.07.2006
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93
      Адреса в мережі Інтернет skt.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Електронна поштова адреса емітента fk_skt@rfs.in.uа
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 років
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

 

      ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Держфінпослуг, дата прийняття та номер розпорядження про схвалення рішення про видачу свідоцтва 31.10.2006р. №6371, реєстраційний номер 13101845, серія та номер свідоцтва ФК №115, дата видачі свідоцтва 31.10.2006р., код фінансової установи 13.
     
      Товариством в 2008 році отримало ліцензію на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, серія АВ №416643, яка видана Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг 24.06.2008 р., та дозвіл Національного банку України № 25-213/2897-18982 від 31.12.2008р. на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
     
      – ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р. Ліцензія видана на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами;
     
      В зв’язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з 21.08.2009 р. Товариство перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», та з цієї причини отримало нові ліцензію Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами серія АВ №416649 від 11.11.2009р. та дозвіл Національного банку України №25-213/2763-21412 від 17.11.2009р. на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
     
     
      Після закінчення строку дії ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами
      Товариство одержало ліцензію № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р.
      Протягом дійльності Товариства поділу, виділу, приєднання, злиття не було, та не планується.
      Протягом 2011 року Товариством здійснені наступні операції купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (значні правочини) , не пов'язані з основною діяльністю:
     
      Д-233/091211/107 від 09.12.11р., придбання облігацій на загальну суму 9 271 912,30грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Д-24288/11 від 12.12.11р, продажа облігацій, на загальну суму 9 272 553,50грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Д-24291/11 від 12.12.11р., придбання облігацій, на загальну суму 10 586 220,60грн.,орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Д-22874/11 від 13.12.11р., продаж облігацій на загальну суму 10 586 238,90грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Д-242/221211/96 від 22.12.11р., придбання акцій на загальну суму 10 212 335,73грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Б-23450/11 від 20.12.11р., продаж акційна загальну суму 9 315 600,00грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      Б-24939/11 від 22.12.11р., продаж акцій на загальну суму 10 212 436,00грн.орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Наглядова рада
      № 11/12/23-01 від 23.12.11р., продаж корпоративного права на загальну суму 29 000 000,00грн., орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину Загальні збори

 

 

      Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї". Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки). Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду складав 50 001,0 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду складає 50 003,0 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір на кінець звітного періоду збільшився.

 

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) емiтент не належить та протягом звітного періоду не вступавта не входить.

 

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основним видом послуг, що надає Товариство як фінансова установа, та за рахунок продажу яких отримана переважна більшість доходу за 2011 р., є здійснення переказу коштів. ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС), здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та дозволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р.
     
      Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу РФС входять: Платіжна організація РФС, члени РФС (комерційні банки), учасники РФС (торговці цінними паперами – небанківські установи, які є учасниками біржових торгів), учасниками РФС можуть стати також банки - члени РФС. Модель розрахунків за угодами з цінними паперами, запропонована РФС, є унікальною на українському біржовому ринку. В 2011 р. продовжилось зростання основних показників діяльності:
     
      Кількість банків - членів РФС за 2010 рік - станом на 01.01.11р. - 11, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 12, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 15, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.11р. -15, за 2011р. - 15
      Кількість торговців цінними паперами - Учасників РФС - станом на 01.01.11р. - 40, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 42, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 46, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.11. - 46, за 2011р. - 49
      Кількість оброблених трансакцій, тис. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 34,0, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 8,8, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 20,6, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 33,4, за 2011р. - 42,7
      Загальний обсяг операцій переказу коштів за угодами з цінними паперами, млрд. грн. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 29,9, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 13,6, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 28,1, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 42,7, за 2011р. - 51,7 тис. грн.
      Емітент провадить свою діяльність тільки на території України. Відповідно до рядку 040Звіту про фінансові результати за 2011р. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 31.12.2001р. становить 0 тис. грн. Нові види продукції, послуги, товари протягом звітного періоду не пропонувались.

 

 

      Методи конкуренції Товариства - лояльні тарифи, наявність контролю забезпеченості грошовими коштами за укладеними угодами, відсутність за весь період роботи системних збоїв, вибудована система управління ризиками - дали певні результати. За допомогою РФС в 2011 році розраховано 21,8% вартості всіх укладених біржових угод на всіх організаторах фондової торгівлі. А за виключенням із загального обсягу біржового ринку торгів за ОВДП та деривативами, ринкова частка РФС у розрахунках за біржовими торгами недержаними цінними паперами оцінюється у розмірі 46,0 %.
      Основними клієнтами Товариства як платіжної організації РФС є торговці цінними паперами, що уклали з Товариством договори про участь у РФС та договори рахунку, відповідно до яких клієнтам надаються послуги переказу коштів. Клієнтами, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за 2011 р., є ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", ПрАТ "МТ", ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ". Впровадження прогресивної моделі розрахунків за наслідками біржових торгів на фондових ринках є фактором постійного збільшення кількості основних клієнтів. Детальна інформація про склад клієнтів Товариства, що є Учасниками РФС, оприлюднюється на Інтернет-сайті Товариства в режимі он-лайн. Товариство не здійснює експортних операцій. У 2011 р. Товариство не надавало нових видів фінансових послуг в порівнянні з попередніми періодами. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями. Діяльність Товариства не носить сезонного характеру.
     
      Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної діяльності, тому змін в джерелах надходження сировини, а також основних постачальників не було. Змін в системі збуту продукції не було. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

 

      Товариством в 2008 році отримало ліцензію на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, серія АВ №416643, яка видана Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг 24.06.2008 р., та дозвіл Національного банку України № 25-213/2897-18982 від 31.12.2008р. на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
      – ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р. Ліцензія видана на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами;
      В зв’язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з 21.08.2009 р. Товариство перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», та з цієї причини отримало нові ліцензію Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами серія АВ №416649 від 11.11.2009р. та дозвіл Національного банку України №25-213/2763-21412 від 17.11.2009р. на здійснення розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
      Після закінчення строку дії ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами
      Товариство одержало ліцензію № 579722 Серія АГ, дата та номер рішення про видачу ліцензії № 1847-ЛП від 20.06.2011р., строк дії ліцензії: з 27.06.2011р. по 27.06.2014р.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.
      Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №30926, дата реєстрації 10.11.2009р. Видано Міністерством освіти і науки України Державним департаментом інтелектуальної власності. Практичний твір "правила внутрішньодержавної небанківської платіжної системи "Розрахункова фондова система " ("Правила РФС"), авторські майнові права належать ЗАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", вул. Леніна, буд. 30, м. Дніпропетровськ, 49000. На протязі 2011 року Товариством проведена значна методологічна робота з підготовки нової редакції Правил РФС для проведення її погодження в Національному банку України. Заходи, яких вживає емітент для охорони прав інтелектуальної власності відсутні.

 

 

      У звітному періоді витрати на науково-дослідну діяльність не передбаченi. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало.
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають: проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.
      Товариство в 2011 році не здійснювало суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій, що пов'язані з господарською діяльністю емітента. До фінансовій звітності до складу статті "Поточні фінансові інвестиції" включено акції - 1153 тис. грн, облігації - 1 тис. грн. До складу статті "Довгострокові фінансові інвестиції" Балансу включені фінансові інвестиції в су