Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 28.03.2012р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що «28» березня 2012 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 22.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік

9 питання: Попереднє  схвалення  значних  правочинів, які  можуть  вчинятися  Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

59672

73408

Основні засоби 

59

80

Довгострокові фінансові інвестиції 

19998

32043

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

37232

27834

Грошові кошти та їх еквіваленти 

122

3180

Нерозподілений прибуток 

2

1

Власний капітал 

50003

50001

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

9669

23407

Чистий прибуток (збиток) 

2

(74)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50000000

20246575

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

8


В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рибальченко Людмила Володимирівна.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №33 Бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.02.2012р.