Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Звіт за 3 квартал 2011 року (положення 981)Зміст
Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34513446
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»та іншого чинного законодавства України.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГIЇ"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34513446
      Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01, 055228
      Дата державної реєстрації 26.07.2006
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000 Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-80 373-97-82
      Адреса в мережі Інтернет skt.proemitent.info
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній.
      Електронна поштова адреса емітента fk_skt@rfs.in.uа
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 5 років
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи.

 

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї". Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.

 

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду складав 50 001,0 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду складає 50 002,0 тис. грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось. Структура власного капіталу не змінювалась. Ромір на кінець звітного періоду збільшився.

 

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтентне належить та протягом звітного періоду не вступав.

 

 

      Загальні збори протягом звітного періоду не скликались

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Основними видами ризиків(стосовно фінансово-господарського стану емітента,Політичні та макроекономічні ризики емітента,щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.), на які в своїй діяльності наражається Товариство, є кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний та правовий ризики. Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - обмеження переліку власних операцій, за якими можуть виникнути зобов’язання виключно розміром власного капіталу;
      - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, запровадження механізму квитування та звірки операцій з клієнтами, проведення регламентної та позапланової архівації інформації щодо фінансових операцій,
      - здійснення заходів щодо додержання правил доступу до інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та правил інформаційної безпеки,
      - здійснення операцій переказу коштів в РФС за принципом DvP („поставка проти сплати” - Delivery versus Payment) виключно між учасниками РФС або між учасниками РФС та платіжною організацією РФС,
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів;
      - проведення постійного моніторингу змін до законодавства України та приведення внутрішніх нормативних документів у відповідність до діючого законодавства.
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори:
      - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори, в тому числі кризові явища у світовій економіці,
      - нестабільність чинного законодавства, особливо у податковій сфері,
      - недостатнє зосередження торгів цінними паперами на фондових біржах України, що звужує коло потенційних клієнтів Товариства,
      - високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв.
      Товариство є фінансовою установою, що надає фінансові послуги, тому має високу ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.
      Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями (затверджені правилами проведення фінансового моніторингу на ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології", зокрема за типом клієнта, географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання активів), і видом товарів та послуг. Результатом загальної оцінки ризику, (що базується на аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак за їх категоріями), є визначення ступеню ризику. Уперше рівень ризику визначається та фіксується під час встановлення ділових відносин з клієнтом. Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму здійснюється з урахуванням результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, провединих ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.
      Дочірніх підприємств Товариство не має.
     
     

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основним видом послуг, що надає Товариство як фінансова установа, та за рахунок продажу яких отримана переважна більшість доходу за 9 місяців 2011 р., є здійснення переказу коштів. ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС), здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів серії АГ №579722 (строк дії з 27.06.2011 р. по 27.06.2014 р.) та дозволу Національного банку України на здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами № 25-213/2763-21412 від 17.11.2009 р.
      Платіжна система РФС створена для забезпечення ефективної взаємодії між біржовою, депозитарною та платіжною системами України. До складу РФС входять: Платіжна організація РФС, члени РФС (комерційні банки), учасники РФС (торговці цінними паперами – небанківські установи, які є учасниками біржових торгів), учасниками РФС можуть стати також банки - члени РФС. Модель розрахунків за угодами з цінними паперами, запропонована РФС, є унікальною на українському біржовому ринку. За 9 місяців 2011 р. продовжилось зростання основних показників діяльності:
     
      Кількість банків - членів РФС за 2010 рік - станом на 01.01.11р. - 11, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 12, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 15, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.11р. -15
      Кількість торговців цінними паперами - Учасників РФС - станом на 01.01.11р. - 40, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 42, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 46, за 9 місяців 2011р. сстаном на 01.10.11. - 46
      Кількість оброблених трансакцій, тис. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 34,0, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 8,8, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 20,6, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 33,4
      Загальний обсяг операцій переказу коштів за угодами з цінними паперами, млрд. грн. - за 2010 рік станом на 01.01.11р. - 29,9, за 1 квартал 2011р. станом на 01.04.2011р. - 13,6, за 1 півріччя 2011р. станом на 01.07.2011р. - 28,1, за 9 місяців 2011р. станом на 01.10.2011р. - 42,7
     
      Емітентом очікується продовження динамічного зростання РФС і в 2011 році: як кількісного – збільшення клієнтської бази, кількості бірж та банків, що прийматимуть участь у діючій розрахунковій моделі, а відтак – збільшення кількості оброблених трансакцій, так і, що найголовніше – якісного, мається на увазі перехід від розрахункової моделі до моделі клірингу та розрахунків. Платіжною організацією РФС надана на узгодження до Національного банку України нова редакція Правил РФС з описом моделі клірингу та розрахунків.
      Товариство не здійснює експортних операцій. За 9 місяців 2011 р. Товариство не надавало нових видів фінансових послуг в порівнянні з попередніми періодами. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

 

      Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної діяльності, тому змін в джерелах надходження сировини, а також основних постачальників не було. Змін в системі збуту продукції не було. Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
      Основними клієнтами Товариства як платіжної організації РФС є торговці цінними паперами, що уклали з Товариством договори про участь у РФС та договори рахунку, відповідно до яких клієнтам надаються послуги переказу коштів. Клієнтами, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за 9 місяців 2011 р., є ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", ПрАТ "МТ", ПрАТ "ЮС", ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ". Впровадження прогресивної моделі розрахунків за наслідками біржових торгів на фондових ринках є фактором постійного збільшення кількості основних клієнтів.
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

 

 

      Протягом звітного періоду емітент не отримував інших ліцензій та/або дозволів на окремі види діяльності.
      Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

 

      У звітному періоді витрати на науково-дослідну діяльність не передбаченi. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. Емітент не здійснював протягом звітного періоду будь-яких суттєвих капітальних інвестицій протягом звітного періоду. Відповідно до Балансу Товариства станом на 30.09.2011р. рядок 045 інші фінансові інвестиції складають 32043 тис. грн.

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємтсва. Фінансування придбання, будівництва, ремонту та удосконалення основних засобів здійснюється за власні кошти підприємства. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за прямолінійним методом.
      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року: 106 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 107 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року: 80 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 64 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 26 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 43 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію (основні засоби та нематеральні активи) за звітний період склали 250 тис.грн.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, вилучені з експлуатації для продажу та отримані за рахунок цільового фінансування.
      Протягом звітного періоду отримано ліцензію на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами.
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками).
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Придбання, модернізація обладнання та ін. активів не здійснювалось протягом звітного періоду.
      Незавершених каптіальних інвестицій у бідівництво, створення, виготовлення необоротних активів, а також авансові платежі відсутні.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду - 6 у тому числі: штатних працівників обілкового складу - 4, осіб, що працюють за сумісництвом - 2. Усі працівники емітента працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду складає 22845,59 грн. (за 9 місяців 2011 р.станом на 30.09.2011р.), за 3 квартал 6877,83грн. Чисельність працівників не змінювалась. Будь-які правочини чи зобов’язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не було.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Головний бухгалтер, займає дану посаду з 06.07.2010р. 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає
Гуржий Наталія Анатоліївна - Член Наглядової ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1974 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці" (код за ЄДРПОУ 33338204), головний бухгалтер
Єремєєва Марія Володимирівна - Член Наглядової ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1976 вища 0 0 0 0 0 0 Асоціація "Українські фондові торговці",(код за ЄДРПОУ 33338204) начальник юридичного відділу
Рудоквас Юлія Анатоліївна - Голова Наглядової Ради, займає дану посаду з 21.12.2010р. 1979 вища 0 0 0 0 0 0 Начальник юридичного відділу Публічне акціонерне товариство " Фондова Біржа "Перспектива " ( код за ЄДРПОУ 33718227)
Філіпська Олена Вікторівна - Ревізор, займає дану посаду з 08.04.2011р. 1980 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" (код за ЄДРПОУ 33718227), начальник фінансового відділу
Рибальченко Людмила Володимирівна - Директор, займає дану посаду протягом 1 року та 6 місяців 1962 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології" не має дочірніх або залежних підприємств.

 

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Відомості щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
     
     
     
     

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 10
      В обігу на кінець звітного періоду перебуває 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук простих іменних акцій.

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України 34880663 13418191 0 13418191 26.8364 26.8364
Публічне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 16849790 0 16849790 33.6996 33.6996
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Сіфаб" 33907890 8427955 0 84227955 16.8559 16.8559

 

      Місцезнаходження Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ: 01008, Київська область, Печерський , м. Київ, вул. Інститутська, буд.9
      Місцезнаходження ПАТ "Дом-Інвест": 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
      Місцезнаходження ПАТ "ЗНКІФ "Сіфаб" 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      Правочини протягом звітного періоду між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались. Операцій з афілійованими особами не було.

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судові справи, у яких учасником виступає емітент, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент відсутні. Факти виплати штрафів протягом звітного періоду відсутні.

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      Номінальна вартість акції 1 (одна) гривня;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопала 2010 року, №1087/1/10
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Рішення про зміну прав власників акцій емітентом протягом звітного періоду не приймалось
      Емісії привілейованих акцій Емітент не здійснював.

 

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

 

      Облігації емітент не випускав.

 

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Фактів делістингу протягом звітного періоду не було.
      Цінні папери знаходяться у лістингу організатора торгівлі з:
      Дата дії: 13.04.2010 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”. Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 1,00 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 20 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 20 000 000 штук.
      Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 25 листопада 2009р.; номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №19/04/1/09; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів: Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, документарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: наказ директора №04-о від 09 квітня 2010р. про включення в лістинг ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 13.04.2010 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в котирувальний список другого рівня лістингу акцій емітента. Рішення про включення в лістинг цінних паперів емітента прийняте Біржовою радою ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА” 13.04.2010 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”, визначені у Статуті ПАТ „ФК „СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.
     
      Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась.
      Найвища ціна за одну акцію протягом звітного періоду 2,4080 грн.
      Найнижча ціна за одну акцію протягом звітного періоду 2,0260 грн.

 

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 115795000 грн.

 

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було.

 

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
 

 

      Товариство не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Тому фінансова звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня.

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» є платіжною організацією Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Розрахункова Фондова Система» (далі – РФС). Суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності не було.
      Позитивні зміни у кількісних показниках діяльності ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" як Платіжної організації РФС є очікуваними та стабільними. Впровадження інноваційної моделі розрахунків, що надає учасникам РФС –торговцям цінними паперами значні переваги при проведенні операцій на фондовому ринку, дає підстави для очікування продовження динамічного зростання РФС в 2011 році.
      Витрати, які були понесені Товариством за 9 місяців 2011 р., є адміністративними та не містять капітальних витрат.
     
     

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Рибальченко Людмила Володимирівна
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Чернобровська Кароліна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34513446
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ФК "Сучасні кредитні технології"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва 055228
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 26.07.2006
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26509030000011 Гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Надання кредитів 65.22.0
Інше фінансове посередництво 65.23.0
Фінансовий лізинг 65.21.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
   
Вид загальних зборів*    
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел.: 056 373 97 92 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 №498072
Гузь Ганна Олександрівна Підприємець - фізична особа 310013 87548, м. Маріуполь, вул. Громової, буд. 50, кв. 22, тел. 056 744 89 14 Аудитор (аудиторська фірма) яка надає аудиторські послуги Аудиторська палата України 31.01.2008 4104
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 3739594 Юридична особа, що здійснює професіну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 №483591
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд 3, тел.: 044 279 10 78 Юридична особа, що здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 №581322

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1087/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000070080 прості бездокументарна іменні 1 50000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
           
1. Виробничого призначення 80.00 64.00 0 0 70.00 64.00
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 65.00 52.00 0 0 57.00 52.00
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 15.00 12.00 0 0 13.00 12.00
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 80.00 64.00 0 0 70.00 64.00

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
   
Розрахункова вартість чистих активів 50002.0 50001.0
Статутний капітал 50000.0 50000.0
Скоригований статутний капітал 50000.0 50000.0
Опис* Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року
Висновок** Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України Чисті активи перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст 155 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
12.07.2011 13.07.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
за 3 квартал 2011 року
  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 1384 1181
     первісна вартість 011 1546 1546
     накопичена амортизація 012 -162 -365
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 80 64
     первісна вартість 031 106 107
     знос 032 -26 -43
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
     інші фінансові інвестиції 045 32043 32043
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 33507 33288
II. Оборотні активи:      
Запаси      
     виробничі запаси 100 0 0
     поточні біологічні активи 110 0 0
     незавершене виробництво 120 0 0
     готова продукція 130 0 0
     товари 140 0 0
Векселі одержані 150 7936 4890
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 0 0
     первісна вартість 161 0 0
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 0 0
     за виданими авансами 180 56 0
     з нарахованих доходів 190 2 0
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19898 9086
Поточні фінансові інвестиції 220 8828 11977
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 3180 113
     - у т.ч. в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 39900 26066
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 73408 59355
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 1
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 50001 50002
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 254 0
     з бюджетом 550 0 0
     з позабюджетних платежів 560 0 0
     зі страхування 570 0 0
     з оплати праці 580 1 1
     з учасниками 590 0 0
     із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 23152 9352
Усього за розділом IV 620 23407 9353
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 73408 59355

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
   
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 45 31
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
      025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 45 31
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Загальновиробничі витрати 045 0 0
Валовий:      
     прибуток 050 45 31
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 -324 -165
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -4 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 0 0
     збиток 105 -283 -134
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 10 42
Інші доходи 130 11538 83182
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 -11263 -52439
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 2 30651
     збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 1
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190 1 30650
     збиток 195 0 0
Надзвичайні:      
     доходи 200 0 0
     витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:      
     прибуток 220 1 30650
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 2 1
Витрати на оплату праці 240 23 14
Відрахування на соціальні заходи 250 8 5
Амортизація 260 250 87
Інші операційні витрати 270 41 58
Разом 280 324 165
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

 

Примітки до звітів

 

      Примітки до Балансу:
      Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 3 кварталу року становить 9086,0 тис.грн.
      Статутний капiтал Товариства станом на кінець звітного кварталу вiдповiдає установчим документам. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) становить 1.0 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять 9352.0 тис.грн.
      Примітки до Звіту про фінансові результати:
      Адмiнiстративнi витрати на 30.09.2011р. становить 324 тис.грн. Iншi доходи на 30.09.2011р. становлять 11538,0 тис.грн. Iншi витрати на 30.09.2011р. становлять 11263.0 тис.грн. Чистий прибуток становить 1,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати 41 тис. грн.
      Фінансова звітність відповідно до МСФЗ відсутня
      Облігації протягом звітного періоду емітент не випускав.
      Інші цінні папери емітент протягом звітного періоду не випускав.
      Протягом звітного періоду власні акції не викупались
      Виданих сертифікатів цінних паперів не має
      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
      Одиниця виміру розрахунку вартості чистих активів - тис. грн.