Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведенн загальних зборів, що відбудуться 07.04.2011р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 07 квітня  2011 року о 10:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 32,  відбудуться  чергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:00 год. до 09:30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –                    01.04.2011 року.

Порядок денний:

          1 питання: Обрання секретаря засідання загальних зборів Товариства.

          2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

          3 питання:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

          4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.

          5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансового-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.

          6 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

          7 питання: Створення резервного капіталу Товариства.

          8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

          9 питання:  Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства

          10 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

          11 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

          12 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

 

В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 32 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Рибальченко Людмила Володимирівна.

 

 

 

Директор ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології" Л.В. Рибальченко