Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Результати перевірок  next  01.04.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


 

Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ФІНАНСОВА

 

КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності

 

акціонерного товариства за результатами 2014 р.


     У відповідності із пунктом 12.8. Статуту ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» (далі – Товариство) Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Подгорної В.В. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2014 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.    

                                                                         

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» за 2014 рік  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

181919

139240

Основні засоби 

2

19

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

72363

82048

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3286

6559

Нерозподілений прибуток 

29

1

Власний капітал 

50035

50006

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

80848

Поточні зобов'язання 

131884

8386

Чистий прибуток (збиток) 

29

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

8

                                                                          

 

     На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Станом на 31 грудня 2014 р. статутний капітал Компанії становив 50000000 (п`ятдесят мільйонів ) гривень. Він поділяється на 50000000 (п`ятдесят мільйонів) акцій, кожна номінальною вартістю 1 (одна) гривня.  Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

 

 

 

Ревізор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»               ________________                /В.В. Подгорна/