Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2013р.


 

Висновок Ревізора  

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ФІНАНСОВА

 

КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності

 

акціонерного товариства за результатами 2013 р.

 

     У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Філіпською О.В. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2013 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати за 2013 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

139240

53581

Основні засоби 

19

37

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

19998

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

82048

1110

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6559

2460

Нерозподілений прибуток 

1

2

Власний капітал 

50006

50005

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

80848

-

Поточні зобов'язання 

8386

3576

Чистий прибуток (збиток) 

1

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50000000

50000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

8

7

                                                                          

 

 

 

 

За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5 358 100 грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1.

ДД-2888/13 від 23.04.2013р.

Придбання облігацій

44 681 455,00

(83,39%)

Загальні збори акціонерів

2.

ДД-77/230413/03 від 23.04.2013р.

Продаж облігацій

44 681 500,50

(83,39%)

Загальні збори акціонерів

3.

ДД-80/260413/06 від 26.04.2013р.

Придбання облігацій

26 073 960,00

(48,66%)

Загальні збори акціонерів

4.

ДД-2860/13 від 26.04.2013р.

Продаж облігацій

26 073 970,00

(48,66%)

Загальні збори акціонерів

5.

ДД-79/250413/53 від 25.04.2013р.

Придбання облігацій

39 782 016,00

(74,25%)

Загальні збори акціонерів

6.

ДД-3056/13 від 26.04.2013р.

Продаж облігацій

39 782 030,00

(74,25%)

Загальні збори акціонерів

7.

126065;БВ-4793/13;ДД-113/180613/78 від 18.06.2013р.

Продаж акцій

25 365 094,77

(47,34%)

Загальні збори акціонерів

8.

ДД-3658/13 від 29.05.2013р.

Придбання сертифікатів

12 483 781,99

(23,30%)

Наглядова рада

9.

ДД-100/310513/31 від 31.05.2013р.

Продаж сертифікатів

12 483 882,00

(23,30%)

 

Наглядова рада

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати черговим загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

                                                                  

 

 

Ревізор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»               ________________                /О.В. Філіпська/