Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2012р.


 

                                                                                              Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2012 року

       
 

     У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Філіпською О.В. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2012 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                              

                                                                                                                          

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

53 581

59 672

Основні засоби 

37

59

Довгострокові фінансові інвестиції 

19 998

19 998

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

810

35 787

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 460

122

Нерозподілений прибуток 

2

2

Власний капітал 

50 005

50 003

Статутний капітал 

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання 

 

 

Поточні зобов'язання 

3 576

9 669

Чистий прибуток (збиток) 

2

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50 000 000

50 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

6

 

 

      На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 10,2 % і відповідно складають 53581 тис. грн.

 

     Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 34977 тис. грн. при одночасному збільшенні суми поточних фінансових інвестицій на 28030 тис. грн.

 

 

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 3576 тис. грн., тобто в 2,7 рази.

 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення сумі інших поточних зобов’язань на 6097 тис. грн.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

50000

Резервний капітал

3

Нерозподілений прибуток

2

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 50005 тис.грн.

     За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 70112 тис. грн.

     Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 69929 тис. грн.

 

     Витрати Товариства  за 2012 рік складають 70110 тис. грн.,

     Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 408 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 69696 тис. грн.

     Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 2 тис. грн. 

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5 967 200 грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

Дог 12/11/20-01 від 20.12.2012 р.

Придбання корпоративного права

16 995 954,00  (28,48%)

Загальні збори

2

Дог 12/11/22-01 від 22.12.2012р.

Продаж корпоративного права

16 955 954,00  (28,48%)

Загальні збори

3

ДД-18262/12  від 20.12.2012р.

Придбання акцій

10 258 300,00  (17,19%)

Наглядова рада

4

ДД-249/281212/05 від 28.12.2012р.

Придбання акцій

10 212 436,00  (17,11%)

Наглядова рада

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

                                                                  

 

 

Ревізор ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»                                       ________________                  /О.В. Філіпська/