Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Результати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора разом з фінансовою звітністю


м

 №4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2012-1-84   від 05.03.2012р.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ  ТЕХНОЛОГІЇ»

 за 2011 рік

 

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070.  Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

 

Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 80-2011-А від 01.11.2011р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 10.01.12р.;  Закінчення проведення аудиту - 31.01.12р.

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

Код ЄДРПОУ

34513446

Дата державної реєстрації 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 26.07.2006 р.,
№ 1 224 102 0000 028373

Види діяльності за КВЕД:

65.22.0 – Надання кредитів;

65.23.0 – Інше фінансове посередництво;

65.21.0 – Фінансовий лізинг

Керівник

Рибальченко Людмила Володимирівна

Контактний телефон

(056)3739793

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Висловлення думки

   На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 18,7% і відповідно складають 59672 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми довгострокових інших фінансових інвестицій на 12045 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшились до рівня 9669 тис. грн., тобто в 2,4 рази.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов’язань на 13484 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

50000

Резервний капітал

1

Нерозподілений прибуток

2

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 50003 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів (Протокол б/н  від 07.04.2011р., зареєстровано 10.06.2011р., номер запису 1 224 105 0018 028373).

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 50000000 (П`ятдесят мільйонів) гривень. Статутний капітал поділяється на 50 000 000 штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1 (Одна) гривня.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 86195 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають інші доходи, а саме доходи від операцій фінансових інвестицій – 86126 тис.грн.

Витрати Товариства  за 2011 рік складають 86193 тис. грн.,

Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 85756 тис.грн., адміністративні витрати – 432 тис.грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 1 тис.грн. 

На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 2 тис.грн.

Інша інформація

7. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

Протягом 2011 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

-

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

-

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

-

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

-

5

зміну складу посадових осіб емітента

   Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Сучасні кредитні технології» (далі-Товариство), протокол б\н від 07.04.2011р. для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів з 08.04.2011р. обрано строком на три роки на посаду Ревізора Товариства Філіпську Олену Вікторівну. Філіпська О.В. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями Товариства не володіє.

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

1.   10.03.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого, з урахуванням збільшення розміру статутного капіталу Товариства, відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

      Пакет власника акцій Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) збільшився (у зв’язку з придбанням акцій Товариства) з 20,0000% статутного капіталу Товариства (4 000000 (чотири мільйони) штук голосуючих акцій) до 26,0000% статутного капіталу Товариства (13 000000 (тринадцять мільйонів) штук голосуючих акцій).

      Відсоток власника акцій «фізична особа» у статутному капіталі Товариства зменшився (у зв’язку з розміщенням додаткових акцій Товариства) з 10,0000 % до 4,0000% статутного капіталу Товариства, що становить 2 000000 (два мільйони) штук голосуючих акцій.

      Відсоток у статутному капіталі Товариства власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЙ-СК» (код за ЄДРПОУ 31305968, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 11) зменшився (у зв’язку з розміщенням додаткових акцій Товариства) з 10,5000% до 4,2000% статутного капіталу Товариства, що становить 2 100000 (два мільйони сто тисяч) штук голосуючих акцій.

      Пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (код за ЄДРПОУ 34560611, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) зменшився (шляхом відчуження акцій) з 13,5000% статутного капіталу Товариства (2 700000 (два мільйони сімсот тисяч) штук голосуючих акцій) до 7,6783% статутного капіталу Товариства (3 839126 (три мільйона вісімсот тридцять дев’ять тисяч сто двадцять шість) штук голосуючих акцій).

 

 

 2. 07.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) складав 26% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій розмір частки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає 14 274 666 (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят шість) простих іменних акцій Товариства, що становить 28,5483% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 24,8287% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 16 849 790 (шістнадцять мільйонів вісімсот сорок дев’ять тисяч сімсот дев’яносто) штук простих іменних акцій, що складає 33,6996% голосуючих акцій Товариства.

 

 

3. 12.07.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (код за ЄДРПОУ 34880663, 01008, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) складав 28,5483% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій розмір частки Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України складає 13 418191 (тринадцять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сто дев’яносто один) простих іменних акцій Товариства, що становить 26,8364% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 4,1940% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Центральний Брокер» складає 9 113 108 (дев’ять мільйонів сто тринадцять тисяч сто вісім) штук простих іменних акцій, що складає 18,2262 % голосуючих акцій Товариства.

 

 

4.  04.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний Брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 18,2262% голосуючих акцій

Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ «Центральний Брокер» складає 1 939 195 (один мільйон дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 3,8783 % голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37213045) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Фондовий актив» складає 5 443614 (п’ять мільйонів чотириста сорок три тисячі шістсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій, що складає 10,8872 голосуючих акцій Товариства

 

 

5. 11.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сіфаб» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 33907890) становив 8,3100% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «ЗНКІФ «Сіфаб» складає 8 427 955 (вісім мільйонів чотириста двадцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 16,8559 % голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий актив» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 37213045) становив 10,8872 голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ТОВ «Фондовий актив» складає 1 171 399 (один мільйон сто сімдесят одна тисяча триста дев’яносто дев’ять) штук простих іменних акцій, що складає 2,3428% голосуючих акцій Товариства.

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

-

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

-

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

-

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

-

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні правочини:

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(7 340 800 грн.)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

Д-233/091211/107 від 09.12.11

Придбання облігацій

9 271 912,30

(12,6%)

Наглядова рада

2

Д-24288/11 від 12.12.11

Продаж облігацій

9 272 553,50

(12,6%)

Наглядова рада

3

Д-24291/11 від 12.12.11

Придбання облігацій

10 586 220,60

(14,4%)

Наглядова рада

4

Д-22874/11 від 13.12.11

Продаж облігацій

10 586 238,90

(14,4%)

Наглядова рада

5

Д-242/221211/96 від 22.12.11

Придбання акцій

10 212 335,73

(13,9%)

Наглядова рада

6

Б-23450/11 від 20.12.11

Продаж акцій

9 315 600,00

(12,7%)

Наглядова рада

7

Б-24939/11 від 22.12.11

Продаж акцій

10 212 436,00

(13,9%)

Наглядова рада

8

№ 11/12/23-01 від 23.12.11

Продаж корпоративного права

29 000 000,00

(39,5%)

Загальні збори

 

Директор ТОВ АФ «АленАудит»                                                       О.В. Іонова

 

05.03.2012р.

Примітки до фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

  Фінансова звітність підприємства за 2011 рік представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·                                                                           Баланс форма №1;

·                                                                           Звіт про фінансові результати форма №2;

·                                                                           Звіт про рух грошових коштів форма №3;

·                                                                           Звіт про власний капітал форма №4;

·                                                                           Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5;

·                                                                           Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» форма №6.

                                        Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

              Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

              Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюються прямолінійним методом. Амортизація НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

              Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

              Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

              Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

              Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

 Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р.  знаходяться основні засоби по залишковій вартості 59 тис грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів    здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами  визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше  1 000 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше  1 000 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 45 %.

 Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній  вартості необоротних активів станом на 31.12.2011 року відсутня.

 

Втрати від зменшення корисності основних засобів  у звітному періоді не визнавались.

                Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року становить  нуль тис. грн.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.

                                                      Нематеріальні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі підприємства дорівнює 1 103 тис. грн.

У складі нематеріальних активів враховуються  ліцензії на здійснення професійної діяльності та програмне забезпечення. 

Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 „Нематеріальні  активи”. Амортизація по ним нараховується прямолінійнім методом, розрахованим на строк не більше 5 років експлуатації.

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, відсутні.

Створені підприємством нематеріальні активи відсутні.

Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу відсутні.

Витрати на дослідження та розробки, пов’язані зі створенням нематеріальних активів у звітному році не проводились.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів у звітному періоді не визнавались.

 

Фінансові інвестиції

           Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції»  наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Фінансова інвестиція

Сума, тис.грн.

За собівартістю

За справедливою вартістю

За амортизованою собівартістю

Акції

1 153

-

-

Облігації

1

-

-

Інші

-

-

-

Всього

1 154

-

-

   

           До складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 19 998 тис. грн., частки в статутному капіталі ТОВ,  які обліковуються по  собівартості.

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 1 445 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2011 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2011 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість, яка не підлягає відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами 33 433 тис. грн. та відступлення права вимоги  2 354 тис. грн.

                                                         Грошові кошти

         До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      122 тис. грн.

         Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

               

                                                     Власний капітал

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

                  Станом на 31.12.2011р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів, Протокол б\н від 07.04.2011р., зареєстрованого 10.06.2011р. №12241050018028373.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 50000000 (пятдесят мільйонів) гривень.

               Згідно протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» б\н від 07.04.2011р. акціонери вирішили:

-          з метою приведення у відповідність Статуту Товариства чинному законодавству України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.

Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 10.06.2011 року (номер запису 12241050018028373).

          Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося. Статутний капітал сплачено повністю.

          Резервний капітал створений у звітному році у розмірі 1 тис. грн. На протязі 2011 року резервний капітал не використовувався  и на кінець року становіть -  1 тис. грн.

          За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 2 тис. грн. Прибуток за 2011 рік склав - 2  тис. грн.

          Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили  50001  тис. грн., на кінець періоду 50003 тис. грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 2 тис. грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 3 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                           

Поточні зобов’язання

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2011 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку кредиторської заборгованості, тобто   розрахунки по операціях з цінними паперами на суму   9668 тис. грн.

             Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи",  П(З)БУ №16  "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 2 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

         Фінансову звітність складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток згідно  з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

Прибуток на акцію

                Середньорічна кількість простих акцій – 50 000 000  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 50 000 000 шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

      Чистий прибуток  та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію за 2011 рік  становить - 0,00004 грн.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2011 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2010 рік.

Інвентаризація активів та зобов’язань

Інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 1 грудня   2011 року  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» не здійснювало.

Звіт про рух грошових коштів

 

 

Склад і суму статті звіту «Інші надходження» наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2.

Назва

За 2011р., тис.грн.

Повернення наданого кредиту

456

Надходження згідно договору про відступлення права вимоги

945

Всього

1401

 

 

       Склад і суму статті звіту «Інші витрачання» наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Назва

За 2011р., тис.грн.

Витрати на розрахунково-касове обслуговування

13

Кошти членів РФС

3084

Штрафи

4

Надання кредиту

400

Всього

23

 

 

 

Керівник                                                      Л.В. Рибальченко

 

 

 

Головний бухгалтер                                   К.М. Чернобровська

 фінансова звітність форма 1
фінансова звітність форма 2
фінансова звітність форма 3
фінансова звітність форма 4
фінансова звітність форма 5
фінансова звітність форма 6