Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол від 27.10,2010р.


ПРОТОКОЛ

позачергових Загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

(надалі - Товариство)

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.32                                                                  27 жовтня 2010 року

         Час початку загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27.10.2010 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Рудоквас Юлія Анатоліївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою рішення (протокол засідання Наглядової ради від 08.10.2010 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Голова реєстраційної комісії: Фещенко Н.А. – директор ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз";

   Член реєстраційної комісії: Філіпська І.В. – директор ПАТ "Дом-Інвест".

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Рибальченко Людмила Володимирівна – директор ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ";

 

Слухали:

Фещенко Ніну Анатоліївну – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

 Відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 2 (дві) фізичні особи і 8 (вісім) юридичних осіб, які у сукупності володіють 20 000 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 6 (шість) акціонерів, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості 15 191 400 штук, що складає 75,957 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60% голосів.

Голова Наглядової ради Рудоквас Юлію Анатоліївну повідомила, що згідно Статуту Товариства та ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» на загальних зборах головує Голова Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна.

        Голосування проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені в бюлетенях, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з першого, четвертого, п'ятого, шостого питань порядку денного приймати простою більшістю голосів акціонерів, які беруть  участь у зборах, з другого, третього питань порядку денного рішення приймати більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

 

Слухали:

Голову зборів, яка оголосила позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

          1 питання: Обрання Секретаря загальних зборів Товариства. Обрання лічильної комісії Товариства.

          2 питання: Про збільшення  розміру статутного  капіталу  Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3 питання: Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

          4 питання: Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

          5 питання: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:

-          затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

-          затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

-          прийняття рішення про відмову від закритого (приватного) розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.

           6 питання: Визначення уповноважених осіб Товариства для проведення та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій та усіх, пов’язаних з цим дій.

Інших пропозицій не надійшло.

          

1 питання

Обрання Секретаря загальних зборів Товариства. Обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: Голову зборів Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1. Обрати Секретарем загальних зборів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну

2. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Кононова Ксенія Юріївна – представник акціонера Товариства – ПАТ "РЕБУС-УКРАЇНА";

Член комісії: Стулова О.А. –  директор ТОВ "Центральний Брокер".

 Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Обрати Секретарем загальних зборів Товариства – Гуржий Наталію Анатоліївну

2. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Кононова Ксенія Юріївна – представник акціонера Товариства – ПАТ "РЕБУС-УКРАЇНА";

Член комісії: Стулова О.А. –  директор ТОВ "Центральний Брокер".

 

2 питання

Про збільшення  розміру статутного  капіталу  Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: Голову зборів Рудоквас Ю.А., яка запропонувала для залучення додаткових внесків для розвитку Товариства, збільшити Статутний капітал Товариства на 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок до загального розміру 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 75,957 % від загальної кількості голосів акціонерів,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

               Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Погодитись з пропозицією Голови зборів та збільшити Статутний капітал Товариства з 20 000 000 ( двадцяти мільйонів) гривень 00 копійок на 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. Збільшення Статутного капіталу буде сформовано за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій.

 

3 питання

Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

Слухали:

Голову зборів, яка запропонувала, у зв’язку з прийняттям рішенням про збільшення статутного капіталу Товариства на 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення акцій, додатково розмістити прості іменні акцій в бездокументарній формі  у кількості 30 000 000 (тридцять мільйонів)  штук номінальною вартістю 01 (одна) гривня 00 копійок на загальну суму 30 000 000 (тридцять мільйонів)  гривень 00 копійок.

У прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій приймали участь 6 (шість) акціонерів  (представника акціонерів), які володіють 15 191 400 штук акцій, що становить 75,957 % голосів акціонерів від загальної їх кількості, що мають право голосу. „ЗА” рішення про закрите (приватне) розміщення акцій проголосували 15 191 400 акцій, “ПРОТИ” – 0 акцій. Голосування проводиться закрито, шляхом підрахунку голосів, що зазначені в бюлетенях, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна акція – один голос.

Надання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права умовами розміщення не передбачається.

Реалізація акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, а також початок розміщення акцій проводиться згідно встановлених в рішенні про закрите (приватне) розміщення акцій строків.

            Інших пропозицій або заперечень від присутніх на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства щодо закритого (приватного) розміщення акцій не надійшло.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 75,957 % від загальної кількості голосів акціонерів,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

          Рішення прийнято одностайно.

 

Вирішили:

Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, яке містить такі дані:

Загальна кількість акціонерів на дату проведення цих зборів складає 10 акціонерів, яким належить                                   20 000 000 штук простих іменних акцій.

Кількість акціонерів, що беруть участь у зборах складає 6 (шість) акціонерів (представників акціонерів), які мають 15 191 400 штук простих іменних акцій.

 Характеристика емітента та дані про закрите (приватне) розміщення акцій:

повне найменування:

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

російською мовою  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS».

скорочене найменування:

українською мовою - ПАТ   «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

російською мовою – ПАО  «ФК «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

         англійською мовою –  «FC «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS» PJSC.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, т/ф. (0562) 373-97-93, 373-97-81.

Розмір сплаченого та зареєстрованого статутного капіталу до збільшення складає 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Метою діяльності Товариства є: одержання прибутку від надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності Товариства є:

-                надання фінансових кредитів;

-                надання коштів у позику;

-                інше фінансове посередництво;

-                надання порук;

-                залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом укладання договорів на управління майном;

-                фінансовий лізинг;

-                надання гарантій;

-                факторинг;

-                кліринг;

-                діяльність щодо переказу коштів за умови отримання Товариством ліцензії на здійснення переказу грошових коштів в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та реєстрації внутрішньодержавної платіжної системи в Національному банку України та отримання дозволу Національного банку України на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом грошових коштів у відповідності з діючим законодавством України.

         Переказ грошових коштів в іноземній валюті Товариство може здійснювати за умови отримання генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій;

-                діяльність з відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них через банківські установи, за умови отримання Товариством ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам від Національного банку України;

-                     надання послуг з встановлення, підключення, експлуатації, адміністрування та обслуговування програмно-апаратних систем та продуктів, в тому числі, клірингових, розрахункових та платіжних систем різного призначення, а також систем електронного документообігу, електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

-                інша діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена чинним законодавством України.

            Контролюючим органом є Ревізійна комісія та Наглядова рада Товариства.

Посадовими особами Товариства є:

1)      Директор Товариства Рибальченко Людмила Володимирівна;

2)      Голова Наглядової Ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна, представник ПрАТ КУА "Академія Інвестментс";

3)      Члени Наглядової  ради: Єремєєва Марія Володимирівна, представник ПрАТ КУА "Академія Інвестментс"; Гуржий Наталія Анатолівна, представник ПАТ "Бюро Інформаційних Технологій";

4)      Головний бухгалтер – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Ревізор Товариства не обирався. Перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором: Незалежний аудитор Гузь Ганна Олександрівна, код ЄДРПОУ 2904405505, місцезнаходження: 87548, Україна, м. Маріуполь, вул. Громової, б.50 кв.22, Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів №4104 затверджене рішенням Аудиторської палати України №186/2 від 31 січня 2008 року.

Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва:

За період існування Товариство здійснило:

1.   Першу емісію акцій під час  створення Товариства:

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 51/04/1/06, дата реєстрації 25.12.2006 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

             Загальна сума емісії: 10 000 000,00 грн.

            Кількість акцій: 10 000 000 штук.

            Номінальна вартість: 01 (одна) гривня  00 копійок.

            Вид акції: прості іменні.

            Форма існування: документарна.

2.       Другу емісію на підставі рішення, прийнятого на позачергових загальних зборах акціонерів від 09.10.2009 року, про збільшення статутного капіталу Товариства:

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 19/04/1/09, дата реєстрації 25 листопада 2009 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
01 лютого 2010р.

             Загальна сума емісії: 20 000 000,00 грн.

            Кількість акцій: 20 000 000 штук.

            Номінальна вартість: 01 (одна) гривня  00 копійок.

            Вид акції: прості іменні.

Форма існування: документарна.

3.   У зв’язку зі зміною форми існування акцій отримане нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
№ 19/04/1/10, дата реєстрації 14 травня 2010 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

             Загальна сума емісії: 20 000 000,00 грн.

            Кількість акцій: 20 000 000 штук.

            Номінальна вартість: 01 (одна) гривня  00 копійок.

            Вид акції: прості іменні.

Форма існування: бездокументарна.

            Всі акції Товариства розміщені та сплачені повністю.

      Акції на пред’явника та привілейовані Товариством не розміщувалися. Інші цінні папери, в тому числі облігації, Товариством не розміщувалися.

Мета закритого (приватного) розміщення акцій: збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості.

Загальна сума закритого (приватного) розміщення акцій складає – 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень                     00 копійок. Фінансові ресурси, залучені від закритого (приватного) розміщення акцій будуть спрямовані на розвиток Товариства у повному обсязі.

Товариство зобов’язується не використовувати залучені від закритого (приватного) розміщення акцій кошти для покриття збитків.

Кількість акцій за типами та формою існування, що планується розмістити:

Прості іменні - у кількості 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук номінальною вартістю 01 (одна) гривня                     00 копійок на загальну суму розміщення 30 000 000 (тридцять мільйонів)  гривень 00 копійок;

Форма існування – бездокументарна.

Прості іменні акції розміщуються одночасно.

Порядок і строк виплати дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у спосіб, визначений Статутом Товариства. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває.

 У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Отримання письмових підтверджень про відмову не передбачається.

Строк і порядок розміщення акцій та їх оплати:

Акції, щодо яких прийнято рішення про розміщення розміщуються серед акціонерів Товариства та інших інвесторів, перелік яких буде затверджений загальними зборами акціонерів.

Розміщення акцій відбуватиметься за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

 

Термін проведення закритого (приватного) розміщення цінних паперів:

Перший етап: з 01.12.2010 року по 15.12.2010 року (включно).

Другий етап: 16.12.2010 року по 17.12.2010 року (включно).

Розміщення відбуватиметься з 9:00 до 18:00 кожного дня впродовж першого та другого етапів.

         Особи, які є акціонерами станом на 27.10.2010 р., мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 27.10.2010 р. Особа, яка має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, надає уповноваженому органу Товариства (Директору Товариства) в строк з 29.11.2010 по 30.11.2010 року (включно) письмову заяву та перераховує на відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 днів з моменту надходження коштів на поточний рахунок Товариства.

         Акції розміщуються за ціною 01 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію, що дорівнює номінальній та ринковій вартості, що затверджена Наглядовою радою Товариства 08 жовтня 2010 р. відповідно до Листа фондової біржі ПАТ «ФБ «Перспектива» вих. № 10/10/08-02 від 08.10.2010 р.

         Протягом строку проведення першого етапу з акціонером, що реалізував своє переважне право, укладається договір купівлі-продажу акцій.

Під час проведення другого етапу, розміщення акцій нової емісії здійснюється серед існуючих акціонерів та серед інших інвесторів, перелік яких буде затверджений загальними зборами акціонерів. На другому етапі розміщуються акції, що не реалізувались протягом першого етапу розміщення. Протягом встановленого в рішенні про розміщення акцій строку інвестори та акціонери надають уповноваженій особі Товариства (Директору Товариства) заяву із зазначенням відповідної кількості акцій, які вони бажають придбати, та укладають відповідні договори купівлі-продажу акцій. Перший власник здійснює повну сплату акцій за договором, укладеним на другому етапі розміщення, до дня затвердження уповноваженим органом емітента (Директором Товариства) результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. На підтвердження оплати, визначеній особі видається тимчасове свідоцтво.

Розміщення акцій серед інвесторів можливе виключно під час другого етапу.

Оплата за акції здійснюється виключно у грошовій формі (національній валюті) шляхом перерахування на поточний рахунок Товариства № 26509030000011 в ПАТ "ВіЕйБі Банк" в м. Дніпропетровськ,
МФО 380537, ЄДРПОУ 32836032.

Після повної сплати розміщених акцій та після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій визначена особа отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує її право власності на відповідну кількість акцій.

Строк повернення коштів при відмові від розміщення акцій:

            У разі відмови Товариства від розміщення акцій кошти повертаються платникам протягом                              30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення.

Дії, що проводяться в разі дострокового розміщення акцій:

            У разі дострокового розміщення запланованого обсягу акцій та при умові їх повної оплати Уповноважений орган Товариства (Директор Товариства) може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій, але не раніше першого дня  другого етапу. Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.

Дії, що проводяться у разі недосягнення запланованого рівня закритого (приватного) розміщення.

В разі недосягнення запланованого рівня закритого (приватного) розміщення акцій Уповноважений орган товариства (Директор Товариства) затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному та повністю сплаченому обсязі.

           Порядок повідомлення про розміщення (про проведення загальних зборів акціонерів):

Акціонери Товариства були повідомлені про скликання позачергових загальних зборів акціонерів персонально 11.10.2010 року, шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом, відповідно до ч. 5 статті 47 Закону України „Про акціонерні товариства" та пункту 9.66 статті 9 Статуту Товариства.

Порядок повідомлення про прийняті рішення:

            Про прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства та закрите (приватне) розміщення акцій акціонери та інвестори Товариства, перелік яких затверджений загальними зборами акціонерів, повідомляються персонально. Повідомлення здійснюється шляхом  відправлення повідомлення рекомендованим листом не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, після прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, тобто не пізніше 03.11.2010 року.

Повідомлення про збільшення Статутного капіталу Товариства також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше                      29.10.2010 року.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера про можливість реалізації переважного права та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення здійснюється шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом не пізніше 28.10.2010 року.

          Кошти, отримані від розміщення акцій, не будуть спрямовані на покриття збитків Товариства.

 

4 питання

Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

Слухали:  Голову зборів, яка запропонувала затвердити перелік інвесторів, що мають право придбати акції Товариства, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, а саме:

·    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37213045).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

         1. Затвердити перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, а саме:

·    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37213045).

        2. Здійснити закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства в бездокументарній формі в кількості 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій, що розміщуються серед заздалегідь визначеного кола осіб: Акціонерів Товариства та інвестора, зазначеного в п. 1.

                    

5 питання

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:

-          затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

-          затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

-          прийняття рішення про відмову від закритого (приватного) розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.

Слухали: Рудоквас Ю.А.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

          Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.       Визначити директора Товариства - уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

-          затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю сплачено);

-          затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

2. Визначити уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження на прийняття рішення про відмову від закритого (приватного) розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції, загальні збори акціонерів.

 

6 питання

Визначення уповноважених осіб Товариства для проведення та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій та усіх, пов’язаних з цим дій.

Виступила: Рудоквас Ю.А.

Голова зборів запропонувала уповноважити на проведення та здійснення дій щодо закритого (приватного) розміщення акцій Директора Товариства – Рибальченко Л.В., та надати їй такі повноваження:

-     здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів та інвесторів, серед яких планується розмістити акції про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, а також здійснити опублікування повідомлення про прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства в друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-     здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій про можливість реалізації  свого переважного права та опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому органі;

-     здійснювати дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“за” – 15 191 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

          Рішення прийнято одностайно.

 

Вирішили:

1.       Уповноважити Директора Товариства – Рибальченко Л.В., на проведення та здійснення дій щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

2.       Доручити директору Товариства здійснити до 03 листопада 2010 року персональне повідомлення всіх акціонерів (згідно з переліком на дату проведення позачергових Загальних зборів) та інвесторів, серед яких планується розмістити акції про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій; здійснити опублікування повідомлення про прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства в друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій (не пізніше 29.10.2010 року) про можливість реалізації  свого переважного права та опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

3.       Доручити Директору Товариства зареєструвати третю емісію акцій у порядку встановленому чинним законодавством України.

 

Голова зборів запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила Збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             Ю.А. Рудоквас

 

 

Секретар зборів                   ___________             Н.А. Гуржий