Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Статут  next  Статут в редакції від 03.05.2017р.Цей Статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 липня 2006 року, номер запису 12241020000028373; 23 січня 2008 року, номер запису 12241050002028373,; 21 серпня 2009 року, номер запису 12241050006028373; 21 жовтня 2009 року, номер запису 12241050012028373; 15 грудня 2009 року, номер запису 12241050013028373; 30 квітня 2010 року, номер запису 12241050015028373; 20 грудня            2010 року номер запису 12241050017028373, 10 червня 2011 року, номер запису 12241050018028373 та 14 червня 2012 року, номер запису 12241050020028373.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (у подальшому – «Товариство») створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та іншого чинного законодавства України.

Статут Товариства  (далі за текстом - «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства, і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:  

·         українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

·         російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

·         англійською мовою:

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS».

Скорочене найменування Товариства:

·         українською мовою: ПАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

·         російською мовою: ПАО «ФК «СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

·         англійською мовою: «FC «MODERN TECHNOLOGIES of CREDITS» PJSC.

1.3. Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням (рішення про необхідність використання печатки приймає Директор Товариства), знак для товарів та послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

          2.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2.3. За типом Товариство є публічним акціонерним товариством.

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства;

- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення та приватизації власності;

- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

• майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до Статутного (складеного) (далі по тексту – «Статутного») капіталу;

• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

• одержаних доходів;

• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.8. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом чи договором.

2.11. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.14. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

- укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;

- розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи);

- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб’єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- самостійно розпоряджатися належним йому майном;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських  товариств;

- купувати та продавати акції, паї, частки інших підприємств.

Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.15. Товариство зобов'язано:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності власної господарської діяльності.

2.16. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.17. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від надання фінансових послуг юридичним та фізичним особам.

3.3. Виключним предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме:

3.3.1. обслуговування платіжних документів, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

3.3.2. залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

3.3.3. фінансовий лізинг;

3.3.4. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

3.3.5. надання гарантій та поручительств;

3.3.6. переказ грошей;

3.3.7. факторинг;

3.3.8. інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

3.4. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством.

3.5. Товариство зобов'язано одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до законодавства можлива лише за їх наявності.

3.6. Діяльність Товариства розповсюджується як на території України, так і за її межами.

3.7. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.8. Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить  чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів)  гривень                      00 копійок.  

          Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями:

 

      Акції Товариства
(за категоріями і типами) 

Кількість акцій
(шт.) 

Номінальна вартість акції
(грн.) 

Частка у Статутному капіталі
(%) 

Прості іменні

50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) 

01 (одна)

гривня

00 (нуль) копійок.

100 %

 

       4.2. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

4.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

        До 01.01.2018 року Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.

        4.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.         

        4.5. Товариство може розміщувати один чи кілька класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав), що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини його майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

       4.6. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання дивідендів і виплат вартості частини при ліквідації Товариства для кожного класу привілейованих акції, розміщених Товариством.

        4.7. Товариство  має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

       Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

        4.8. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

        4.9. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

        4.10. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

        4.11. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

        4.12. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

        4.13. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

       4.14. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

        4.15. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу тільки після реєстрації попередніх випусків акцій і повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

        4.16. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

• підвищення номінальної вартості акцій;

• розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.         

       4.17. При збільшенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом публічного або приватного розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством України для відповідного виду розміщення.

        4.18. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

        4.19. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

        4.20. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

        4.21. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

        4.22. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

        4.23. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

        4.24. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, в процесі приватного розміщення акцій, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку.

          Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово (рекомендованим листом) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

        4.25. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

         Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

        4.26. У разі відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами приватного розміщення, акціонер надає Товариству письмове підтвердження про відмову  від використання свого переважного права на придбання акцій.

        4.27. Публічне розміщення акцій здійснюється Товариством самостійно або через андеррайтера, що уклав з Товариством договір про андеррайтинг. Публічне розміщення акцій відбувається не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії, в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство повинно закінчити публічне розміщення акцій у строк, передбачений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.

        4.28. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

         4.29. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок підвищення номінальної вартості акцій здійснюється, в порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

        4.30. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

-  зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

        4.31. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з врахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

        4.32. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

        4.33. Кредитор, вимоги якого до Товариства  не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

        4.34. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу Товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

        4.35. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

        4.36. Товариство не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

       4.37. Товариство розміщує акції у розмірі його Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та реалізує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Товариства здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.

       4.38. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

        4.38.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

        4.38.2. строк викупу;

        4.38.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

        4.38.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

        4.39. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

        4.40. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

        Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

        4.41. Товариство зобов'язано придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

        4.42. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

        4.43.  У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У разі, якщо  кількість акціонерів - власників простих іменних акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

        4.44. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

       4.45. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

        4.46. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту, є нікчемними.

        4.47. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

·         розміщення акцій під час заснування Товариства;

·         розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

        Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

        4.48. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

        4.49. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

        4.49.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до законодавства;

        4.49.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

        4.49.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

        4.50. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

        4.51. Акції Товариства можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення або приватного розміщення та купівлі-продажу на фондових біржах.

        4.52. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

        4.53. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах), у тому числі майнових прав, внесених як оплата вартості акцій Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

       4.54.Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;

5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;

7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

 

6. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ.

       6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує i здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

6.2.     Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих договорів або через iншi організації.

6.3.     Товариство надає послуги за цінами i тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

6.4.     Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України.

6.5.    Товариство має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

6.6.    Товариство має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним і фізичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

6.7.    Товариство має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам i громадянам.

6.8.    Товариство має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Товариства.

6.9.    Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати i здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

6.10.      Товариство має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

Трудовий колектив Товариства:

6.11.      Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

6.12.      Товариство самостійно встановлює форми та систему оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

6.13.      Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю.

6.14.      Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

6.15.      Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

§           розглядають і вирішують згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;

§           визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

§           вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.2. Дивіденди виплачуються акціонерам один раз на рік з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам на праві власності. Виплата дивідендів здійснюється на особистий рахунок акціонера. Не отримані дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства України.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до цього Статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим п. 7.2 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим п. 7.2 цього Статуту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього п. 7.2 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим п. 7.2 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

7.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається вищевказаним рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

         Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.5. Товариство, засобами поштового зв’язку персонально, рекомендованим листом за адресою їх місцезнаходження (місця проживання) або особисто під підпис, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної  у такому переліку.

7.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів:

  • за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

  • за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій. 

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.10. На покриття збитків використовуються в першу чергу кошти резервного фонду. При нестачі коштів резервного фонду для покриття збитків для цього використовуються інші власні кошти.

7.11. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених чинним законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

7.12. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.13. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.14. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

• створюється та поповнюється резервний капітал;

• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

• виплачуються дивіденди акціонерам.

7.15. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.16. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

      Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.17. Частина чистого прибутку, що залишається після відрахувань до Резервного капіталу Товариства спрямовується на виплату дивідендів.

8.       УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

8.1. Органами управління Товариства є:

·         Загальні збори Акціонерів;

·         Директор.

8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

·         Наглядова рада;

·         Ревізійна комісія (Ревізор).

8.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

 9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.    Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 9.4.10., 9.4.11., 9.4.23, 9.4.16 та 9.4.17 цього Статуту. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.  Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4.   До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.4.4.  прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.4.5.  прийняття рішення про розміщення акцій;

9.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

9.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

9.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.4.9. затвердження положень про загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

9.4.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;

9.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.4.14. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

9.4.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

9.4.18. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

9.4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.4.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.4.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

9.4.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.4.25. обрання комісії з припинення Товариства;

9.5.  Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.

9.6. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу, який обраний ним та представляє його права та інтереси.

9.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

9.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 9.10 цього Статуту) рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами  поштового зв’язку, через депозитарну систему України або вручається акціонеру особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає (вручає) особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 9.10 цього Статуту.

 9.10. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

5¹) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.11. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.13. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.14. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.9.12 Статуту.

9.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

       9.16. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради  - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до                               п.9.16 цього Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.17. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.16., 9.17 Статуту.

9.20. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.21.  Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

9.21.1. недотримання акціонерами строку, встановленого  п. 9.16 Статуту;

9.21.2. неповноти даних, передбачених п.9.17 Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом.

9.22. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів  надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

9.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або вручає акціонеру таке повідомлення особисто під розпис. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.24. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа органу, що здійснює управління  державним майном або майном, що перебуває у власності територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

9.25. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.26. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9.27. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

9.28. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

      Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 

9.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.30. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9.31. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.33. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.34. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

9.35. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.36. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.37.  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.38. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.39. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

       Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

       Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.40.  Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства  мають акціонери - власники простих іменних акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9.41.  Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених п.п. 9.4.2. - 9.4.7., 9.4.22. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.42. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. 

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.43. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.44. У ході загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

       Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

       Після перерви загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

      Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

      9.45. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

      9.46. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

9.47. У випадках, передбачених діючим законодавством, акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

9.48. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

    9.48.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

·         повне найменування Товариства;

·         дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

·         питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

·         варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

·   застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

·   зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

      Бюлетень для голосування засвідчується підписом Директора та печаткою Товариства після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не  пізніше ніж за один день до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

9.48.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

·         повне найменування Товариства;

·         дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

·         перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

·         місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

·   застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

·         зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом Директора та печаткою Товариства після затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не  пізніше ніж за один день до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

  9.48.3. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

  9.48.4. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

      9.49. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

       9.50. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

       9.51. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

       9.52. Наглядова  рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.53. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих іменних акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.54. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

В протоколі про підсумки голосування (в тому числі про підсумки кумулятивного голосування) зазначаються данні відповідно до вимог законодавства. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 9.72 Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.55. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.56. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства повинен відповідати вимогам закону.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.

9.57.  Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.57.1. з власної ініціативи;

9.57.2. на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.57.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

9.57.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

9.57.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом .

9.58. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.59. Наглядова  рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.60. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

9.60.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

9.60.2. неповноти даних, передбачених п. 9.58. Статуту.

9.61. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

9.62. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.63. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.64. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. 

9.65. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 9.64 Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.66. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 9.59 Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. Також акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 9.10 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

9.67. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

9.68. У разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.69. З питань, передбачених п.п. 9.4.1. – 9.4.25. Статуту, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.70. У разі якщо всі акції Товариства належать одній особі - повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені п.п. 9.4.1.-9.4.25 Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, передбачений  статтями 33 - 48 Закону України «Про акціонерні товариства», до Товариства з одним акціонером не застосовуються.

       Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.71. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства.

9.72. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством України. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

 

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

10.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

10.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.6.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

10.6.2. підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

10.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього  Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

10.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.6.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10.6.10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.6.11. здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;

10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

10.6.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.7.2. Статуту;

10.6.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.9.7. Статуту;

10.6.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.6.18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.19.  прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.6.20. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його господарської діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

10.6.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.6.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.6.24. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

З дати набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» п.п. 10.6.24                                        п. 10.6 цього Статуту діятиме у наступній редакції: «надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.6.25. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

10.6.26. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

10.6.27. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

10.6.28. здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства;

10.6.29. здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами  Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді Товариства.

      10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства.

10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання (шляхом кумулятивного голосування) всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у  п.п. 10.6.2, 10.6.3, 10.6.13 та 10.6.16 п. 10.6 Статуту.

10.10. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Починаючи з 01.01.2018 року, а у разі включення акцій Товариства до біржового реєстру раніше настання вказаної дати - з дня такого включення, якщо річні збори  Товариства не були проведені у строк, встановлений п. 9.2  цього Статуту, або не було прийнято рішення, передбачені п.п. 9.4.16 та 9.4.17 п. 9.4 Статуту, повноваження членів Наглядової  ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

10.11. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.12. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.13. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.14. Починаючи з 01.01.2018 року, а у разі включення акцій Товариства до біржового реєстру раніше настання вказаної дати - з дня такого включення, Наглядова рада Товариства має включати щонайменше двох незалежних директорів.  

10.15. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

10.16. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової  ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із  п. 10.15 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.17. Повноваження члена Наглядової  ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується  Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.18. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 

10.19.  Акціонери Товариства в порядку, передбаченому п. 9.72 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п. 10.17 Статуту.

10.20. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.21. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути меншим ніж  3 (три) особи.

 Починаючи з 01.01.2018 року, а у разі включення акцій Товариства до біржового реєстру раніше настання вказаної дати - з дня такого включення, мінімальна кількість членів Наглядової ради Товариства  не може бути меншою ніж 5 осіб.

10.22. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.23. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.24. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

10.25. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.27. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.28. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

10.29. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

10.30. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.31.  Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.32. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.33. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.34. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради має вирішальне значення.

10.35. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.36. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 

10.37.  Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядова ради.

Починаючи з 01.01.2018 року, а у разі включення акцій Товариства до біржового реєстру                                 раніше настання вказаної дати - з дня такого включення, Товариство обов'язково має утворити комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

10.38. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.39. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.40. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законом для прийняття Наглядовою радою рішень.

10.41. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.42. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11. ДИРЕКТОР.

11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової  ради.

11.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.

11.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

11.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на підписання Наглядовою радою.

11.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства.

11.7. До компетенції Директора відноситься:

11.7.1. керівництво роботою Товариства;

11.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;

11.7.3. подання загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;

11.7.4. затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;

11.7.5. подання на затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

11.7.6. затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;

11.7.7. прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень  та дисциплінарних стягнень;

11.7.8. внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;

       11.7.9. організація скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,  у випадках, передбачених законом та Статутом;

11.7.10. забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

11.7.11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.7.12. організація ведення кадрового діловодства Товариства;

11.7.13. призначення керівників філій та представництв Товариства;

11.7.14. відкриття рахунків в банківських установах;

11.7.15. вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.8.  Директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Директора Товариства) вправі без довіреності:

11.8.1. діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

11.8.2. вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

11.8.3. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.8.4. укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;

11.8.5. розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

11.8.6. підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;

11.8.7. видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;

11.8.8. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

11.9. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.10. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, внутрішніх документів Товариства. Директор несе персональну відповідальність за невиконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, крім випадків, коли такі рішення суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

11.11. Директор, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків, несе дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора) строком на 3 (три) роки.

В разі, якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників простих акцій не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства більше100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

12.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

12.3. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

12.4.  Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- член Наглядової ради;

- Директор;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

12.5. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

12.7. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.9. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).

Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.

12.10. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.12. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.13. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.

12.14. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства.

12.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

12.16. Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії  (Ревізора) Товариства визначаються  Статутом.

12.17. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.3. Незалежним аудитором не може бути:

·     афілійована особа Товариства;

·     афілійована особа посадової особи Товариства;

·     особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того ж висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

14.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

14.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

14.3. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

14.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із ст. 71 Закону України  «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до п.14.7 цього Статуту.

З дати набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» перше речення п. 14.4 цього Статуту діятиме у наступній редакції:

 «Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із ст. 71 Закону України  «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.».

14.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

14.5.1.  посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

14.5.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства); 

14.5.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами п.п. 14.5.1 та 14.5.2. п. 14.5 цього Статуту, є посадовою особою.

14.6. Особа, визначена у п. 14.5 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

      14.6.1. є стороною такого правочину або є Директором Товариства, яка є стороною правочину;

      14.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

      14.6.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

      14.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

14.7.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

      14.7.2. проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

      14.8. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

      14.9. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. 

14.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

14.10.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

14.10.2.  ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядової рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

      14.11. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.12. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

14.13. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

14.14. Положення п.п. 14.4- 14.13 статті 14 цього Статуту не застосовуються у разі:

14.14.1. реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.14.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

      14.14.3. виділу та припинення Товариства;

       14.14.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику;

       14.14.5. вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимого законодавства.

 Підпункт 14.14.5 п. 14.14 цього Статуту застосовується до Товариства з дати набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

14.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог              п.п. 14.4 – 14.13 статті 14 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

      14.16. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

       14.17. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

15.1.    Зміни до цього Статуту (його нова редакція) підлягають державній реєстрації в термін та в порядку, встановленому законодавством України.

15.2.    Статут Товариства (його нова редакція) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (акціонерами), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення на загальних зборах). Справжність підписів на Статуті (його новій редакції) повинна бути нотаріально засвідчена, крім випадку передбаченого чинним законодавством України.

15.3.    Зміни до цього Статуту (його нова редакція) набирають чинності для Товариства та його акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін, з моменту прийняття їх загальними зборами акціонерів Товариства.

15.4.    Зміни до цього Статуту (його нова редакція) набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, та  перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.3.3. Товариство  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.4. Акції Товариства в разі його припинення шляхом поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.4.1. Акції Товариства в разі його припинення шляхом злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.4.2. Акції Товариства в разі його припинення шляхом перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.4.3. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

16.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.4.5. В разі припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариства (товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

16.6. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

16.8. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

16.9. Наглядова рада Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.10. Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.11. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці загальних зборів акціонерів Товариства, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.12. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного з товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ або перетворення), виділ, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.13. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.14. Товариство ліквідується:

·    за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства;

·   за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

       16.15. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

16.16.         Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів Товариства ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України «Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

16.17.         З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства.

16.18.         Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію господарського товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог чинного законодавства України; забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерами, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам акціонерів Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

16.19.         Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

16.20.         Виплата грошових сум кредиторам Товариства при ліквідації здійснюється згідно з законодавством.

16.21.         Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.