Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Установчі документи   next  Установчий договір


ДОГОВІР

про здійснення спільної діяльності щодо створення

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

            м. Дніпропетровськ                                                                 «20» липня 2006 року

 

Керуючись законами України, юридичні особи:

Закрите акціонерне товариство „Дом-Інвест” – код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26.06.2006р., реєстраційна справа 12241020000027579, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, в особі директора Городецької Ольги Павлівни (паспорт серія АН №270000, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 05.08.2004р., ідентифікаційний код 2936402960, проживає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Богданова, буд. 23);

Закрите акціонерне товариство „Тера-Інвест” – код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26.06.2006р., реєстраційна справа 12241020000027580, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, в особі директора Кашуби Дмитра Миколайовича (паспорт серія АК №970123, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.10.2000р., ідентифікаційний код 3056411259, проживає за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 155, кв. 15);

надалі Засновники, уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1.        Засновники створюють ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що іменується в подальшому Товариство, яке діє на підставі законодавства України та Статуту Товариства.

2.        Товариство діє на підставі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні валютні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему та інші реквізити.

3.        Питання стосовно мети та предмета діяльності Товариства, його майна, фондів, порядку припинення діяльності Товариства, прав і обов'язків Засновників та акціонерів, відображаються в Статуті Товариства.

4.        Для забезпечення діяльності Товариства, в рахунок оплати за акції Товариства, Засновниками утворюється Статутний капітал у розмірі 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок, поділений на 10 000 000 (десять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 01 (одна) гривня 00 копійок.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДОМ-ІНВЕСТ” в рахунок сплати за отриманий пакет акцій в розмірі 5 000 000 (п’яти мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 відсотків Статутного капіталу Товариства внесе до статутного капіталу Товариства грошові кошти в розмірі 5 000 000 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок;

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ТЕРА-ІНВЕСТ” в рахунок сплати за отриманий пакет акцій в розмірі 5 000 000 (п’яти мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 відсотків Статутного капіталу Товариства внесе до статутного капіталу Товариства грошові кошти в розмірі 5 000 000 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок.

5.        Товариство не відповідає за зобов'язаннями Засновників. Засновники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.

6.        Засновники Товариства не розпоряджаються відособленими правами на об'єкти, які входять у склад майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, внесені Засновником як плата за акції.

7.        Засновник Товариства має право на частину прибутку (дивіденди) пропорційно кількості акцій Товариства, що йому належать.

8.        У випадку невиконання чи неналежного виконання одним з Засновників обов'язків по Договору, він зобов'язаний відшкодувати іншим Засновникам спричинені невиконанням чи неналежним виконанням збитки. При цьому відшкодуванню підлягають збитки, безпосередньо обумовлені порушенням Договору, у тому числі втрачена вигода та нанесена шкода репутації.

9.        Засновник Товариства може поступитися своїми акціями одному чи декільком Засновникам Товариства чи третім особам в порядку, передбаченому Статутом Товариства та діючим законодавством.

10.     Дія цього Договору продовжується до моменту створення Товариства.

11.     Цей Договір, зі згоди Засновників, може бути змінений та доповнений. Зміни та доповнення до Договору оформлюються відповідною додатковою угодою, яка підписується Засновниками.

12.     Цей Договорі вступає в силу з моменту його підписання сторонами, які беруть в ньому участь.

13.     У випадку суперечності положень цього договору та Статуту Товариства перевагу мають положення Статуту.

 

Підписи Засновників:

 

Директор

ЗАТ „Дом-Інвест” __________________ О.П. Городецька

                                                   м.п.

 

Директор

ЗАТ „Тера-Інвест” __________________ Д.М. Кашуба

                                                   м.п.