Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Протоколи загальних зборів акціонерів  next  01.04.2015р. Протокол чергових загальних зборів від 01.04.2015р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «01»  квітня  2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 26.03.2015 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Юлія Анатоліївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                    б/н  від 10.02.2015 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Шевцова Ірина Володимирівна;

Член реєстраційної комісії: Артем’єва Аліна Олегівна.

Рудоквас Ю.А. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Шевцову Ірину Володимирівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 01.04.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Рибальченко Людмила Володимирівна – директор Товариства;

2.       Можаровська Юлія Вікторівна (відповідно до Свідоцтва про шлюб від 23.08.2014р. серія І-КИ №284061 змінила прізвище з Королькевич на Можаровська) – член Наглядової ради Товариства;

3.       Клименко Олена Леонідівна – начальник відділу розвитку фінансових послуг Товариства;

4.       Чернобровська Кароліна Миколаївна – особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку Товариства за договором.

 

Слухали:

Шевцову І.В. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 8 (вісім) юридичних осіб та 1 (одна) фізична особа, які у сукупності володіють 50 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 5 (п’ять) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 46 950 000 штук, що складає 99,470339 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 93,9001 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймаються більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

7 питання:Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Можаровську Юлію Вікторівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Можаровську Юлію Вікторівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Клименко Олена Леонідівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Клименко Олена Леонідівна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Виступила: Директор Товариства Рибальченко Л.В.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2014 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 950 000 голосів, що складає 93,9001 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  Ю.А. Рудоквас

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 Ю.В. Можаровська