Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 07.04.2014


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «07»  квітня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 01.04.2014 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Юлія Анатоліївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                    б/н  від 19.02.2014 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:

Член реєстраційної комісії: Шевцова Ірина Володимирівна;

Член реєстраційної комісії: Артем’єва Аліна Олегівна.

Рудоквас Ю.А. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Шевцову Ірину Володимирівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 07.04.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Рибальченко Людмила Володимирівна – директор Товариства;

2.       Літвін Світлана Петрівна – начальник операційного відділу Товариства;

3.       Клименко Олена Леонідівна – начальник відділу розвитку фінансових послуг Товариства;

4.       Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства.

 

Слухали:

Шевцову І.В. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 11 (одинадцять) юридичних осіб та 1 (одна) фізична особа, які у сукупності володіють 50 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 7 (сім) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 46 336 577 штук, що складає 92,6731 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого та тринадцятого питань порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймати більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

          

1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Літвін Світлану Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Літвін Світлану Петрівну.

 

2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Клименко Олена Леонідівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна;

Член лічильної комісії: Клименко Олена Леонідівна.

 

3 питання. Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступила: Директор Товариства Рибальченко Л.В.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання. Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

 

7 питання. Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання: Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням Гуржий Наталією Анатоліївною зави про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства. Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А. запропонувала, припинити з 07.04.2013 року повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна;

       Член Наглядової ради – Підвалюк Ольга Вікторівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 07.04.2014 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна;

       Член Наглядової ради – Підвалюк Ольга Вікторівна.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А. з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Рудоквас Юлія Анатоліївна; 

2)      Крюкова Юлія Ярославівна;

3)      Королькевич Юлія Вікторівна; 

4)      Літвінова Юлія Леонідівна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Рудоквас Юлія Анатоліївна – 55 922 412 голосів;

«за» кандидата Крюкова Юлія Ярославівна –  41 381 774 голосів;

«за» кандидата Королькевич Юлія Вікторівна –  32 909 892голосів;

«за» кандидата Літвінова Юлія Леонідівна – 8 795 655 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової радиКрюкова Юлія Ярославівна;

        Член Наглядової ради – Королькевич Юлія Вікторівна.

  2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 07.04.2014 року.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Рибальченко Л.В. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала, у зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Філіпської Олени Вікторівни, на яку були покладені повноваження Ревізора строком на три роки, припинити з 07.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Філіпської О.В.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 07.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Філіпської О.В.

 

13 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Подгорна Вікторія Віталіївна;
  • Капітонова Альона Олександрівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Подгорна Вікторія Віталіївна –  32 215 144 голосів;

«за» кандидата Капітонова Альона Олександрівна – 11 121 464 голосів.

Рішення прийнято. 

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Подгорної Вікторії Віталіївни.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 08.04.2014 року.

 

14 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Рибальченко Л.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

15 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 46 336 577 голосів, що складає 92,6731  % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  Ю.А. Рудоквас

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 С.П. Літвін