Інформація про підприємство

Особлива інформація

Регулярна річна інформація

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інші повідомлення

Фінансова звітність

Протоколи загальних зборів акціонерів

Установчі документи

Протоколи загальних зборів
акціонерів (архів)

Результати перевірок

Річна регулярна інформація (архів)

Квартальна регулярна інформація

Особлива інформація (архів)

Перелік афілійованих осіб

Фінансова звітність (архів)

Повідомлення про проведення загальних зборів (архів)

Інші повідомлення (архів)Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів 28.03.2013р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

(надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304                                                        «28» березня 2013 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.03.2013 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Юлія Анатоліївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради від 30.01.2013 року) про призначення реєстраційної комісії у складі: Голова реєстраційної комісії: Руденко Тетяна Миколаївна, член реєстраційної комісії: Літвін Світлана Петрівна. Підрахунок голосів з першого та другого питання порядку денного, до обрання лічильної комісії, здійснює Реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Рибальченко Людмила Володимирівна – директор Товариства;

2.       Гуржий Наталія Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства;

3.       Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства;

4.       Філіпська Олена Вікторівна – Ревізор Товариства;

5.       Шевцова Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу Товариства;

6.       Громадянка України – Підвалюк Ольга Вікторівна.

 

Слухали:

Руденко Тетяну Миколаївну – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 1 (одна) фізична особа та 6 (шість) юридичних осіб, які у сукупності володіють 50 000 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 4 (чотири) представника акціонерів, що володіють простими іменними акціями Товариства у кількості                   47 188 595 штук, що складає 94,3772 % від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60% голосів.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

13 питання: Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій.

14    питання: Про затвердження Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспекту емісії облігацій Товариства.

15    питання: Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-          затвердження змін до Проспекту емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства;

-          затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій та звіту про результати розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове закінчення  відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій (у разі прийняття такого рішення);

-          прийняття рішення про дострокове погашення випуску та викуп іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій;

-          прийняття рішення та затвердження звіту про погашення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій.

16 питання: Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дії для здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій Товариства.

 

Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого по шістнадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.   

Рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

 

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства Шевцову Ірину Володимирівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Рудоквас Юлію Анатоліївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шевцову Ірину Володимирівну.

 

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства, член лічильної комісії – Клименко Олена Леонідівна, начальник відділу розвитку фінансових послуг Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.         

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна; член лічильної комісії – Клименко Олена Леонідівна.

 

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

Виступила: Директор Товариства Рибальченко Людмила Володимирівна.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала:

1.      Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства              за 2012 рік;

2.       Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

 

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012рік

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Рудоквас Ю.А., яка доповіла звіт Наглядової ради про роботу Товариства у 2012 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

 

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

 

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

 

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Направити сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Єремєєвою М.В. про припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., запропонувала, відкликати з 28.03.2013 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Єремєєва Марія Володимирівна;

        Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 28.03.2013 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової ради – Єремєєва Марія Володимирівна;

        Член Наглядової ради – Гуржий Наталія Анатоліївна.

 

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Рудоквас Юлія Анатоліївна; 

2)      Гуржий Наталія Анатоліївна; 

3)      Підвалюк Ольга Вікторівна;

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Рудоквас Юлія Анатоліївна – 53 902 280 голосів;

«за» кандидата Гуржий Наталія Анатоліївна –  43 847 627 голосів;

«за» кандидата Підвалюк Ольга Вікторівна43 782 849 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна  33 030 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради Рудоквас Юлія Анатоліївна;

        Член Наглядової радиГуржий Наталія Анатоліївна;

        Член Наглядової радиПідвалюк Ольга Вікторівна.

2.  Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 28.03.2013 року у відповідності до п. 2 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» за яким повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

 

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Рибальченко Л.В. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 94,3772 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

13 питання: Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка повідомила про необхідність вирішення питання про залучення додаткового фінансування шляхом розміщення облігацій Товариства. Рудоквас Ю.А. відзначила, що за результатами аналізу інструментів на ринку залучення коштів випуск облігацій Товариством визначено як один із оптимальних інструментів. Беручи до уваги наявність високої ймовірності найбільш ефективного розміщення облігацій у найближчий період, вирішення питання щодо розміщення облігацій Товариства має нагальне значення. Рудоквас Ю.А. відзначила, що з урахуванням наявних активів та можливостей Товариства, доцільним є залучення коштів у розмірі 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком на 10 (десять) років.

З урахуванням викладеного, Рудоквас Ю.А. виступила із пропозицією здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії «А» на суму 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком на 10 (десять) років з метою залучення інвестицій від продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А для реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії «А» на суму 150 000 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) строком на 10 (десять) років з метою залучення інвестицій від продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А для реалізація нових проектів загальним обсягом 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, а саме проекту щодо розбудови багатофункціональної позабіржової торговельної системи, так званої Electronic Communication Network (ECN). Проект передбачається для організації комунікацій між учасниками торгів на засадах електронного документообігу (ЕДО) та гарантованих розрахунків за наслідками правочинів. Сферою діяльності такої системи можуть бути неемісійні та частково емісійні цінні папери, товари, в тому числі при проведенні державних закупівель.

 

14 питання: Про затвердження Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій та Проспекту емісії облігацій Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала затвердити Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій та Проспект емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства та оформити їх окремими додатками до цього Протоколу.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій та Проспект емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства та оформити їх окремими додатками до цього Протоколу.

 

15 питання: Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-          затвердження змін до Проспекту емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства;

-          затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій та звіту про результати розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій;

-          прийняття рішення про дострокове

-           закінчення відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій (у разі прийняття такого рішення);

-          прийняття рішення про дострокове погашення випуску та викуп іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій;

-          прийняття рішення та затвердження звіту про погашення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо:

-    затвердження змін до Проспекту емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства;

-    затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій та звіту про результати розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства;

-    прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства (у разі прийняття такого рішення);

-    прийняття рішення про дострокове погашення випуску та викуп іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства;

-    прийняття рішення та затвердження звіту про погашення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

 

16 питання: Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій для здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Товариства Рудоквас Ю.А., яка запропонувала визначити одноособовий виконавчий орган Товариства – директора Товариства, якому надати повноваження щодо вчинення дій для здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 47 188 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято.

Вирішили: Уповноважити одноособовий виконавчий орган Товариства – директора Товариства укладати договори, вчиняти інші дії щодо здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, укласти договір з визначеним в Рішенні про відкрите (публічне) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства організатором торгівлі та андеррайтером, підписати Проспект емісії іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства та вчинити всі дії, необхідні для реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відкритого (публічного) розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

 

 

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             Ю.А. Рудоквас

 

 

Секретар зборів                   ___________             І.В. Шевцова